Login

Dějepis

Práce na období  30. 3. – 5. 4.

Milí žáci,

děkuji za dosud zaslané práce. Prosím jen, abyste případné další vypracované přílohy vždy označili svým příjmení. Originály si uchovávejte (zápisy v sešitech, volné listy, dokumenty WORD, vytištěné maily aj.)
Další z probraných celků, který je možné si opakovat, bylo téma Zámořské objevy. Nabízím návodný materiál, jenž by mohl být průvodcem při opakování a kdo by měl zájem může vytvořit koláž obrázků (vlastních, vytištěných) a textů, nalepit vše na papír (např. A3) a po nástupu do školy odevzdat. Koláž by obsahovala informace, jež si připomenete při níže uvedeném opakování.

Objevné cesty a jejich důsledky pro Evropu- opakování

raný novověk

1.Dohledat odpověď

Kteří Evropané kolem 10. století dosáhli břehů Ameriky ?

Jaké země podporovaly objevné plavby ?

Jaké národnosti byl Kolumbus a ve službách jaké země vyplul ?

Co chtěl Kolumbus objevit ?

Co byly karavely ?

Do Indie doplul da Gama nebo Díaz ?

O jaké zboží ze zámoří byl v Evropě zájem ?

Kdo byli konquistadoři ?

Co je Machu Picchu?

Kde se nacházela říše Aztéků ?

2. Práce s mapou

1. Poloostrov, ze kterého vyplul Kolumbus.

2. Mys Dobré naděje

3. Říše Inků

4. Přední Indie

5. Magalhaesův průliv

6. Filipíny

7.
Apeninský poloostrov

8.
Skandinávský poloostrov

9.
Britské souostroví

10.
Černé moře

11.
Egypt

12.
Atlantský oceán

13.
Arabský poloostrov

14.
Řecko

15.
Malá Asie - Turecko

3. Umět vysvětlit

  • příčiny zámořských objevných cest
  • výdobytky vědy a techniky
  • představy o podobě Země
  • význam námořních velmocí
  • osobnosti mořeplavců
  • přínos cest pro Evropany
  • indiánské civilizace
  • hospodářské a společenské změny v Evropě 15. a 16. století

Práci si rozdělte na dvě části, stejně jako máte v týdnu dvě vyučovací hodiny.

Hodně úspěchů.
K. DražanováRenesance, reformace
- dobrovolná opakovací a procvičovací práce (případně poslat jako vyřešenou samostatnou přílohu k mailu katerina.drazanova@zsnpr.cz, v příloze uvést příjmení žáka a třídu), případně si do sešitu udělat poznámky z toho, co žák nevěděl a musel dohledat v příslušné kapitole v učebnici a dohledávat na internetu (je to práce do konce března). S učivem vpřed nemusíme, je důležité, aby probrané učivo žáci ovládali a dalo se později rozvíjet.

Dobrovolná opakovací a procvičovací práce


Habsburkové na českém trůně, kolonie (myšleno po zámořských objevech)

K opakování využijte tzv. „doplňovačky“ za jednotlivými kapitolami, správné řešení naleznete vždy v učivu příslušné kapitoly, jež doplňovačce předchází, dále si znalosti ověřte na s. 119 – 120 v učebnici, odpovědi na otázky můžete elektronicky zaslat na mailovou adresu třídního učitele.

V atlasech (dějepisných mapách na webu) si prohlédněte velikost území habsburské monarchie v době nástupu Habsburků na český trůn, můžete si číst o rozvoji města Prahy v době vlády Rudolfa II.

Sledujte pořady veřejnoprávní televize a rozhlasu a doporučené stránky např. elektronická učebnice Fraus, www.dejepis.com.


Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy