Login

Rodičům budoucích prvňáčků

Výsledky zápisů do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 183 odst. 2 školského zákona ředitelství ZŠ Nad Přehradou oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem výsledek řízení každého uchazeče. Seznam je zveřejněn na webu školy a zároveň na veřejně přístupném místě školy (vchod do budovy).

Přijatí:

A/1B/1B/34
A/2B/2B/35
A/4B/3 
A/5B/4 
A/6B/5 
A/7B/6 
A/8B/7 
A/9B/8 
A/11B/9 
A/12B/10 
A/13B/12 
A/14B/13 
A/15B/15 
A/16B/16 
A/17B/17 
A/18B/18 
A/19B/19 
A/20B/20 
A/22B/21 
A/23B/22 
A/24B/23 
A/26B/24 
A/27B/25 
A/28B/26 
A/29B/27 
A/30B/28 
 B/29 
 B/30 
 B/32 

 

Informace k průběhu zápisu


Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

děkujeme Vám za projevenou důvěru naší škole. Zápisové období probíhá zatím bez komplikací. Seznam registračních čísel Vámi zapsaných dětí zveřejníme v prvních dnech měsíce května.

Můžete se už nyní spolu s námi těšit na setkání při akci „ŠKOLA NANEČISTO".

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd


1. Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2019/20  proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve dnech od 9. dubna do 10. dubna 2019 vždy od 14,00 hod. do 18,00 hod. v učebnách pavilonu U1 (vstup z nádvoří vpravo bočním vchodem).

2. Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 školského zákona povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Uvedené děti jejich zákonní zástupci musí přihlásit k povinné školní docházce v době zápisu, který bezprostředně předchází školnímu roku, ve kterém bude povinná školní docházka dítěte zahájena. Zápis je tedy určen především pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku a pro děti narozené v období od 1.9.2012 do 31.8.2013.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku (narozené od 1.9.2013 do 31.6.2014 „nešestileté“), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Zákonný zástupce může dané dítě přihlásit k zápisu k povinné školní docházce, podmínkou přijetí je podání žádosti, doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a doporučující vyjádření odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).

3. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Doporučení je nutné vzít s sebou už k zápisu, neboť administrativně musí být žádost vyřízena už do 30.4.2019.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).

Kontakt na PPP (pedagogicko-psychologická poradna) pro Prahu 10:

Jabloňová 3141/30a, Praha 10 – Zahradní Město
tel. 272 651 082, 272 657 712

- PhDr. Alena Křečanová – psycholog (krecanova@ppp10.eu)

- Mgr. Alena Krnáčová – speciální pedagog (krnacova@ppp10.eu)

Městská část Praha 15 zřizuje přípravné třídy na ZŠ Veronské náměstí a na ZŠ Hornoměcholupská. Zařazují se do nich pouze děti s odkladem školní docházky. Při zápisu do takové třídy musí zákonný zástupce předložit rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky a doporučení školského poradenského pracoviště.

4. Cizinci a povinná školní docházka

 § 36

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Školský zákon č. 561/2004 Sb.

 

5. Organizace a průběh vlastního zápisu

a) formální část zápisu

Zákonný zástupce dítěte předloží žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad. S ohledem na pružnost řízení zákonný zástupce vyplní dotazník kontaktních údajů (ke stažení na webu školy) a přinese k zápisu.

Žádost o přijetí/o odkladu (ke stažení na webu školy) a případná doporučení k žádosti

Náležitosti žádosti (§ 45 správního řádu):

  • kdo ji podává (jméno, příjmení datum narození a místo pobytu, popř. jinou adresu pro doručování)
  • předmět žádosti - co žadatel žádá
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost doručována
  • případné další náležitosti
  • podpis žadatele

Žadatel je povinen na výzvu předložit svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Následně obdrží registrační kód pro celý průběh řízení.

b) motivační část zápisu

rozhovor a zábavné činnosti dítěte s pedagogy

Podle § 3a odst.1  vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, může být zákonný zástupce dítěte přítomen u všech součástí zápisu.

Na závěr zápisu děti čeká malá odměna

6. Kritéria pro rozhodování ředitele o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání

a) základní podmínky pro přijetí (v pořadí důležitosti)

  1. Trvalý pobyt ve spádové oblasti
  2. Sourozenec s trvalým pobytem na území Prahy 15 navštěvující naši školu
  3. Trvalý pobyt na území Prahy 15
  4. Sourozenec z nespádové oblasti školy navštěvuje naši školu
  5. V případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků budou přijímány i děti z nespádové oblasti

b) spádová oblast

ul. Bolevecká, Drtikolova, Evy Olmerové, Hákova, Jaroměřská, Livornská, Lochotínská, Neapolská, Milánská, Nad Přehradou, Padovská, Pod Vartou, R. A. Dvorského, Sudkova, Turínská

c) škola plánuje otevřít dvě třídy 1. ročníku

d) zákonný zástupce splní požadavky formální části zápisu

7. Oznámení rozhodnutí ředitele školy

Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě na budově školy a zároveň zveřejněním na webu školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená.


Několik málo rad pro DOBRÝ START..

..KAŽDÉHO PRVŇÁČKA

Jestlipak už můžeš o sobě říci:

- Znám svoje jméno a příjmení; vím, jak se jmenují moji rodiče
- Umím se převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mne nemusel dlouho čekat; na tkaničce umím udělat kličku
- Umím po sobě uklidit hračky, knížky a pastelky na své místo
- Dokážu si sám uložit věci do školní aktovky
- Poznám barvu žlutou, červenou, modrou, zelenou, hnědou a černou
- Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat štětcem a barvami
- Umím vystřihnout obrázek nůžkami
- Umím svačit nad ubrouskem a vím, že před jídlem i po jídle si mám umýt ruce
- Umím počkat, až na mne přijde řada
- Půjčím a dokážu i půjčit si
- Umím se rozdělit s kamarádem
- Maminčino vyprávění poslouchám se zájmem a v klidu
- Televizní pohádky i filmy pro děti pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči

..VÁS RODIČŮ /i Vám začne nové životní období/

- Snažte se začít den v klidu a v dobré náladě
- Každý den kontrolujte školní aktovku za přítomnosti svého prvňáčka
- Každý den kontrolujte penál a připravte tužky tak, aby měly dostatečně ostrý hrot, dítě jich má mít v zásobě několik

- Tímtéž způsobem kontrolujte pastelky
- Pomáhejte dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládejte do aktovky
- Nezatěžujte dítě oblečením náročným na manipulaci
- Školní pomůcky nakupte podle pokynů třídní učitelky až po červnové informační schůzce
- Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělte dítěti na kratší časové intervaly
* Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci
* Nešetřete pochvalou i za malé úspěchy
* Ne vždy se nám všechno daří tak, jak bychom si přáli. Totéž čeká i vašeho malého školáka, a proto ho naučte vyrovnávat se s drobnými neúspěchy
* Nevyžadujte na dítěti to, co nemůže dokázat, co nemůže splnit
* Nepracujte za dítě, ale poraďte mu a dopřejte mu na všechno dostatek času
* V klidu si popovídejte s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažte se odpovědět na jeho dotazy
* O společných kulturních zážitcích si s dítětem vyprávějte a snažte se mu vysvětlit, čemu nerozumí. Tím nenásilnou formou rozvíjíte jeho rozumové vnímání
* Vytvářejte ovzduší vzájemné důvěry
* Eliminujte lhaní dítěte jako únikový manévr
* Snažte se zařídit věci tak, aby dítě svůj úkol zvládlo co nejlépe
* Nenechávejte dítě ponocovat
* Začnete být součástí školy. Nestůjte proto mimo ni a zúčastňujte se školních akcí


Návštěvy školy by pro Vás neměly být ničím mimořádným. „Pokud pociťujete u svého dítěte určité nedostatky, máte ještě před vstupem do školy čas na jejich odstranění.V předchozích letech jste již jistě působili na rozvoj samostatnosti dítěte. Snažili jste se o to, aby vaše dítě bylo schopné řešit běžné úkoly, aby si samo začalo plánovat čas a aby se stále déle dokázalo o sebe postarat samo. Stává se, že mnoho rodičů doma připravuje dítě na školu pomocí různých tréninkových souborů a zapomínají přitom (nebo přehlížejí) na důležité postojové způsoby chování dítěte, např. jeho postoje k ostatním dětem, míru sebekontroly, citové projevy, ochotu spolupracovat apod. Pokud vaše dítě nenavštěvovalo mateřskou školu, měli byste otázkám jeho přípravy na školu věnovat mnohem větší pozornost. V tomto případě máte jedinečnou šanci působit na dítě bez cizích vlivů, ovšem to předpokládá velký cit a schopnost výchovné činnosti, určitou míru znalostí pedagogického, psychologického a sociálního charakteru a nesmírnou trpělivost a časovou náročnost. Ani při sebelepší péči nemůžete nikdy nahradit působení dětského kolektivu.Podrobnější návody ke své činnosti získáte četbou doporučené literatury nebo konzultacemi s odborníky. Neváhejte oslovit pracovníky pedagogicko - psychologických poraden, učitele i vychovatele. Poskytnou vám řadu podnětů a informací pro systematickou podporu rozvoje osobnosti vašeho dítěte. Vždy mějte na paměti, že totiž vůbec nejde o to, aby vaše dítě zvládlo vše potřebné v nejkratší době, ale aby mělo pocit, že se na vlastním rozvoji podílí samo a že se tak děje v radostné atmosféře".

Tolik ukázka z knihy „Vybíráme školu pro svoje dítě" od renomovaného pedagoga Karla Rýdla.

Vaše dítě čeká nová role. Stane se školákem. A co od něho tato nová úloha vyžaduje?

* Základní sebeobsluhu a základy slušného chování
* Schopnost o něco požádat, něco navrhnout či zařídit; vědět, jak se jmenuje, kde bydlí; dovednost přecházet ulici, udržovat pořádek, rozlišovat, co je žádoucí a zakázané, aj.
* Schopnost podřídit se úkolu, přiměřenou ctižádost, vytrvalost, zodpovědnost, spolehlivost - tj. zralost pracovní připravenosti
* Základní poznatky o světě, dovednosti a schopnosti potřebné pro výuku - tj. zralost poznávacích procesů, řeči a jemné motoriky
* Dítě vyslovuje správně všechny hlásky a hláskové skupiny /v případě, že tomu tak není, neváhejte s návštěvou logopedie, hledejte pomoc dříve, než dítě nastoupí do školy/, umí se vyjadřovat /pojmenuje známé věci a jevy, hovoří v celých větách, přednese básničku atd./
* Dítě je schopno třídit, posuzovat, srovnávat věci a jevy, má základní poznatky o sobě, rodině, blízkém okolí atd.
* Dítě je přiměřeně zručné /umí modelovat, vystřihovat, zvláště ale kreslit a malovat/. Dobrým předpokladem pro úspěšný nácvik psaní je zvládání krouživých a točitých čar jistými tahy, nejlépe na větší ploše a též překreslování vzorového tvaru nápodobou
* Dohlédněte na správné držení tužky či štětce, popř. se poraďte s učitelkou MŠ či ZŠ
* LEVÁKY NEPŘECVIČUJTE, při pochybnostech se obraťte na pedagogicko-psychologickou poradnu /PPP/
* Dítě na obrázku rozlišuje jednotlivé detaily, podobnosti a rozdíly, orientuje se v ploše - to jsou předpoklady pro úspěšný nácvik čtení
* Dítě se orientuje v počtu 5 a umí odpočítat daný počet kusů v tomto rozsahu


„Školní zralostí rozumíme takovou fyzickou a psychickou připravenost dítěte na školu, která mu umožňuje optimální zapojení se do vyučovacího procesu bez nebezpečí ohrožení fyzického a duševního zdraví při školní zátěži." /P. Ditrich, Pedagogicko-psychologická diagnostika, Praha 1992/
Někdy slyšíte termín sociální zralost. Co to znamená? Sociální zralost je součástí celkové školní zralosti dítěte a znamená, že chlapec nebo děvče se dokáže bez větších obtíží zařadit do skupiny podobně starých dětí, společně si hrát, spolupracovat s nimi při plnění jednoduchých úkolů. Důležitým znakem této zralosti je, zda se dítě dokáže odpoutat od rodičů a vydrží bez nich alespoň několik hodin. Sociálně nezralé dítě se ve škole zbytečně trápí. Síly, které musí vynakládat na zvládání strachu, stesku a nejistoty, oslabují jeho školní výkon. Je méně úspěšné než by odpovídalo jeho schopnostem, a to může dále zhoršovat jeho nechuť ke škole. Proto je v těchto případech vhodnější nástup do 1. třídy odložit. A co je pro sociální vyzrávání nejdůležitější? Dítě musí cítit emoční jistotu domácího zázemí, jistotu ve vazbách na rodiče a zároveň dostávat příležitosti skamarádit se s ostatními dětmi. Pokud tedy dítě není pro výuku „zralé", potom lze v odůvodněných případech využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o 1 rok. Pro nezralé dítě se vytvoří příznivější podmínky. Předčasný nástup nezralého dítěte do školy může být provázen adaptačními problémy, výukovými obtížemi, neurotizací či strachem ze školy, které nezřídka přetrvávají i v dalších letech. Během 1. pololetí je v odůvodněných případech možno přerušit docházku a odložit nástup do školy o jeden rok. A nyní konkrétně:

1. Domácí příprava by v 1. třídě měla trvat 20 - 30 min
2. Spolupracujte s třídní učitelkou, sdělte jí své dotazy, pochybnosti, názory. Nesnižujte její autoritu před dítětem
3. Pokud by Vaše dítě nároky školy špatně zvládalo, požádejte po dohodě s tř. učitelkou o vyšetření v PPP
4. Dobré rodinné zázemí má pro dítě nesmírný význam. Výchova by měla být důsledná ale trpělivá. Pozor na přetrvávající napětí a neřešené konflikty. Pamatujte, že jste svému dítěti vzorem


Levoruké dítě by mělo mít vhodné pomůcky.
Levorukost rozhodně neznamená pro život nějaký handicap. Štětec v levé ruce drželi i Picasso a Leonardo da Vinci. Levou rukou hraje třeba nejlepší světová tenistka všech dob Martina Navrátilová. Ale proč nepomoci dítěti, které stojí na počátku své školní docházky vhodnými pomůckami a častější kontrolou a dohledem. A proto:
- až přijde čas, zakupte vhodné tužky/trojhranné/, pero, nůžky
- kontrolujte natočení sešitu; levák by měl mít sešit natočený opačně než pravák
- dohlížejte na to, aby psací náčiní držel levák /stejně jako pravák ve špetce/ tak, aby
druhý konec směřoval přibližně k rameni
- dbejte na důkladné uvolňování ruky; při nedostatečném uvolnění hrozí drápovité
držení psacího náčiní a psaní celým loktem a předloktím

Zdravé jídlo a pití/to není pouhá fráze/
Věděli jste, že jídlo a pití, které dítěti dáte, nebo naopak nedáte s sebou do školy, mohou ovlivnit i jeho školní výkon? Zejména v období růstu, potřebují děti kvalitní výživu. Tou rozhodně nejsou sušenky. Pokud to jen trochu jde, připravujte dítěti svačinu doma a naučte ho, aby si ji později až bude starší umělo připravit samo.
Jídlo:

* Snídat by mělo dítě před odchodem do školy
* Sladkosti se ke svačině nehodí; ač jsou kalorické, bývá po nich brzy hlad, navíc nesvědčí soustředění a schopnosti pamatovat si
* Malá sladkost na doplnění svačiny však není chybou
* Celozrnné pečivo či černý chléb je rozhodně lepší než pečivo bílé
* Samotné ovoce a zelenina nestačí

Pití:

* Naučte dítě dostatečně pít, už k snídani mu nabídněte slabý čaj, džusy jen hodně zředěné
* Ke svačině se hodí voda, minerálka s nižším obsahem sodíku, čaj, který má dítě rádo
* Naopak vůbec se nehodí limonády, jsou sladké, kalorické, způsobují odvodnění a coca-cola i zvýšené vyplavování vápníku z těla


Nekvalitní přezůvky mohou dítěti uškodit.
Ač se to zdá být nepochopitelné, nejdůležitější věcí, kterou si dítě přinese do školy 1. září, jsou přezůvky. A tak tedy: Na co se při nákupu soustředit?

* Nejvhodnější jsou textilní přezůvky, nejlépe z bavlny či manšestru. V umělých syntetických materiálech se bude noha hodně potit
* Obuv musí držet na noze, nesmí padat nebo tlačit. Optimální nadměrek je přibližně jeden centimetr
* Každé dítě má jiný tvar nohy, proto je důležité u nákupu dostatečně přezůvky vyzkoušet
* Vnitřní stélka obuvi by měla být u školáků anatomicky tvarovaná; zamezuje bolestem nohy při dlouhodobějším nošení
* Ideální výška podpatku je kolem jednoho centimetru

A nezapomeňte: Nohy by měly být v přezůvkách vždy pevně ukotveny, aby si dítě, zvláště na I. stupni, nezpůsobilo ve škole úraz.


Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy