Jméno:
Heslo:

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Jaromíra Herzigová

jaromira.herzigova@zsnpr.cz

tel.: 226 806 000 (ZŠ – přepojí, není přímá linka)

Konzultační hodiny:

Každé pondělí 14:00 – 16:00, vždy po předchozí telefonické, emailové dohodě


Spolupráce se ŠPZ: PPP Jabloňová 30, Praha 10, http://www.ppp10.eu/

Psycholog: PhDr. Alena Křečanová

krecanova@ppp10.eu

tel.: 778 540 794

speciální pedagog: Mgr. Alena Krnáčová

krnacova@ppp10.eu

tel.: 770 118 513

 

Spolupráce s IPS: Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu
Domažlická 11, 130 11, Praha 3, https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/ips
tel. – poradenství: 950 178 305-307
e-mail: ips.aa@uradprace.cz

STANDARDNÍ ČINNOSTI PORADENSKÉHO PRACOVNÍKA ŠKOLY

 • Výchovný - kariérový poradce zajišťuje v průběhu celého školního roku činnosti poradenské, informační a metodické, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.
 • Výchovný poradce je zavázán respektovat důvěrnosti, které chrání osobní sdělení. Výjimkou z těchto pravidel je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací.
 • Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Poradenské činnosti

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky SVP a intervenčních činností pro žáky se SVP
 • příprava podmínek pro inkluzi, integraci žáků se SVP, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a ŠPZ, koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám

Metodické a informační činnosti

 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách kariérového rozhodování, inkluze, integrace, naplňování PO ve vzdělávání žáků se SVP, příprava a vyhodnocení PLPP a IVP, práce s žáky nadanými a mimořádně nadanými apod.
 • předávání odborných informací pedagogům z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se SVP
 • poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních, jejich zaměření, kompetencích a možnostech využívání jejich služeb žákům, zákonným zástupcům
 • evidence odborných zpráv, informací o žácích v poradenské péči, specializovaných poradenských zařízeních, jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti VP, navržená a realizovaná opatření

Důležitá data:

v  termíny jednotných přijímacích zkoušek

studium

termíny jednotných

přijímacích zkoušek

čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia

1. termín: 12. 4. 2019 pátek
2. termín: 15. 4. 2019 pondělí

obory šestiletých a osmiletých gymnázií

1. termín: 16. 4. 2019 úterý
2. termín: 17. 4. 2019 středa

od 2. do 15. ledna 2019, v pracovních dnech, se koná talentová zkouška do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění

od 15. do 31. ledna 2019, v pracovních dnech, se koná talentová zkouška do oborů vzdělání v konzervatoři

v  jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání

náhradní termín

1. termín: 13. 5. 2019 pondělí
2. termín: 14. 5. 2019 úterý

v  Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi přímo řediteli vybrané školy s talentovou zkouškou do 30. 11. 2018, ostatní přihlášky na SŠ do 1. 3. 2019

 

Užitečné zdroje informací

Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 10  http://www.ppp10.eu/

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání  https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/ips

Úvodní stránka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/

Přijímání na střední školy a konzervatoře MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Cermat  www.cermat.cz

Přijímačky na SŠ a mnohem více na scio https://www.scio.cz/

Kam na školu – obory, školy a profese, absolventi škol – a trh práce, bez bariér – až na trh práce, jak na to – rady a doporučení (absolvent) http://www.infoabsolvent.cz/

Seznam středních škol (atlas školství) http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

Víceleté gymnázium: ano či ne? Nejdřív se zamyslete, jaké je vaše dítě (rodiče vítáni) http://www.rodicevitani.cz/skola-a-ucitele/vyber-skoly/vicelete-gymnazium-ano-ci-ne-nejdriv-se-zamyslete-jake-vase-dite/

Výběr školy (rodiče vítáni) http://www.rodicevitani.cz/rubrika/skola-a-ucitele/vyber-skoly/

Přijímací zkoušky na střední školu 2018: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám (VysokeSkoly.com) http://www.vysokeskoly.com/vystudovat-vs-a-co-dal-1/prijimaci-zkousky-na-stredni-skolu-2018-terminy

Najdi si svou školu http://www.stredniskoly.com/

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019  https://www.stredniskoly.cz/prijimacky.html

Dny otevřených dveří na středních školách https://www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/

Státní přijímací zkoušky na střední školy 2019  http://www.statniprijimacky.cz/

Veletrh pražských škol a vzdělávání „Schola Pragensis“ http://www.scholapragensis.cz/jnp/

Co je Schola Pragensis? https://www.novinky.cz/veda-skoly/455375-v-praze-probehne-nejvetsi-prehlidka-strednich-a-vyssich-odbornych-skol.html

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy