Login

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Jaromíra Herzigová
jaromira.herzigova@zsnpr.cz
tel.: 226 806 000 (ZŠ – přepojí, není přímá linka)
Konzultační hodiny:
Každé pondělí 14:00 – 16:00, vždy po předchozí telefonické, emailové dohodě

Spolupráce se ŠPZ: PPP Jabloňová 30, Praha 10, http://www.ppp10.eu/

Psycholog: PhDr. Alena Křečanová
krecanova@ppp10.eu
tel.: 778 540 794

Speciální pedagog: Mgr. Alena Krnáčová
krnacova@ppp10.eu
tel.: 770 118 513

Spolupráce s IPS: Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu
Domažlická 11, 130 11, Praha 3,
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/ips
tel. – poradenství: 950 178 305-307
e-mail: ips.aa@uradprace.cz

STANDARDNÍ ČINNOSTI PORADENSKÉHO PRACOVNÍKA ŠKOLY

 • Výchovný - kariérový poradce zajišťuje v průběhu celého školního roku činnosti poradenské, informační a metodické, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.
 • Výchovný poradce je zavázán respektovat důvěrnosti, které chrání osobní sdělení. Výjimkou z těchto pravidel je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací.
 • Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Poradenské činnosti

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky SVP a intervenčních činností pro žáky se SVP
 • příprava podmínek pro inkluzi, integraci žáků se SVP, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a ŠPZ, koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám

Metodické a informační činnosti

 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách kariérového rozhodování, inkluze, integrace, naplňování PO ve vzdělávání žáků se SVP, příprava a vyhodnocení PLPP a IVP, práce s žáky nadanými a mimořádně nadanými apod.
 • předávání odborných informací pedagogům z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se SVP
 • poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních, jejich zaměření, kompetencích a možnostech využívání jejich služeb žákům, zákonným zástupcům
 • evidence odborných zpráv, informací o žácích v poradenské péči, specializovaných poradenských zařízeních, jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti VP, navržená a realizovaná opatření

Důležitá data pro žáky z 9., 7. a 5. tříd:

POSTUPNÉ ROZVOLŇOVÁNÍ
MŠMT - HARMONOGRAM ZKOUŠEK
CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity a závěrečných zkoušek to pak budou tři týdny.  Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 byl přijat vládou i Parlamentem ČR a následně podepsán prezidentem republiky.
Podrobné informace na MŠMT

 • termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) ve školním roce 2019/2020

studium

termíny jednotných

přijímacích zkoušek

čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia

8. 6. 2020

obory šestiletých a osmiletých gymnázií

9. 6. 2020

 • JPZ se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité mění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.
 • do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od..... 
 • do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od....
 • v oboru vzdělání  Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od.... , tento obor však koná i JPZ v termínech výše uvedených
 • jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání takto:

náhradní termín

23. 6. 2020

 • Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi přímo řediteli vybrané školy s talentovou zkouškou do 2. 12. 2019, ostatní přihlášky na SŠ do 2. 3. 2020 (každému zájemci o studium budou předány dvě, elektronicky předvyplněné, přihlášky u výchovného poradce proti podpisu)
PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY 2020 - SCHŮZKA S VÝCHOVNOU PORADKYNÍ
Kdy: 15. ledna 2020 od 17:00 do 17:30
Kde: 3. patro, učebna F+CH (třída 8.A)
Program:
1) Základní informace k přijímacím zkouškám pro rodiče žáků z 9., 7., 5. tříd
2) Důležité informace k přihláškám a zápisovým lístkům (9., 7., 5. třídy)
3) Předávání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků z 9. ročníku

 

 

Informace k přijímacím zkouškám 2019/2020:

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy