logotyp
Login

Mimořádná opatření

Opatření "antikovid"

  • Výuka bude zahájena podle rozvrhu obvyklou prezenční formou.
  • Průběžně škola pracuje na přípravě případného přechodu na distanční výuku (jednotlivé třídy, většího počtu tříd, karantény pedag. pracovníků)
  • Jsou nastavena přísnější hygienická pravidla v prostorách školy a školských zařízení (ŠJ, ŠD)
  • Změny v prezenční výuce:
  • Výrazně je omezeno stěhování tříd z kmenových učeben do odborných pracoven (bohužel s dopadem na kvalitu výuky), zachováno je dělení žáků na tělesnou výchovu, volitelné předměty a v některých ročnících na cizí jazyky (v místnostech, kde se žáci střídají z různých tříd, je posílena četnost úklidu a dezinfekce), je doporučeno v hodinách Tv, Pč, Vv i jiných výchov maximální využití možné výuky ve vnějším prostředí. Minimalizován kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně.
  • Pozastavena je činnost školní knihovny pro žáky 2.stupně.
  • Proběhne ověření a aktualizace kontaktů na zákonné zástupce žáků, nastavení e-mailové komunikace, sdělování informací přes web školy bude obdobné jako v jarním období 2019/20, bude rozšířen přístup vyučujících jednotlivých předmětů do příslušné sekce na webové stránce třídy.
  • ŠJ má podrobnější pokyny k provozu na webu školy. Žáci před vstupem do místnosti stravování si umyjí ruce teplou vodou a mýdlem, u vstupu je také stojan s dezinfekcí. Není možný samoobslužný odběr příborů, polévek a nápojů. Stravovací místnost bude opticky rozdělena na sektory. Žáci budou obědvat po třídách. Posílena je hygiena stolů a WC u ŠJ. Je pravděpodobné, že dojde ke zpomalení výdeje i celého stravování. Vařit se bude jedno jídlo.
  • ŠD se také řídí pokyny MŠMT. Během prvních dní školního roku budou žáci rozděleni do oddělení, proměnlivost skupin se škola bude snažit minimalizovat.
  • Škola plánuje potřebné dovybavení digitálními technologiemi tak, aby byla připravena v případě potřeby poskytnout pedagogům a žákům ze znevýhodněného prostředí technické vybavení pro výuku na dálku.
Přechod z prezenční na distanční výuku:
V případě, že se nařízení karantény nebo mimořádná opatření KHS týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 50% účastníků třídy, pokračuje výuka těch, kteří jsou ve škole, běžným způsobem, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání na dálku, doporučuje se však nepřítomným žákům, pokud to organizační podmínky dovolí podporu na dálku formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů, žáci se zapojují na základě dobrovolnosti.

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50% účastníků třídy, je škola povinna vzdělávat žáky distančním způsobem. To platí pro ty, kterým je účast na prezenčním vzdělávání zakázána, ostatní děti pokračují v prezenčním vzdělávání, distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami dle technického vybavení školy - zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky. Zachování prezenční výuky pro ostatní děti se bude lišit (např. může pokračovat ve standardním režimu, přenášet je on-line, upravit rozvrh dle přítomných pedagogů).

Pokud je z důvodu karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé skupiny či třídy, škola poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem, ostatní třídy se vzdělávají prezenčním způsobem, pokud je uzavřena celá škola, přechází na distanční výuku celá škola.

Roušky
Neboť vývoj situace je proměnlivý, žádáme zákonné zástupce, aby své děti vybavili do školy rouškami. Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy bude oznámena minimálně u vstupu do budovy školy, případně aktualizována přes web školy.

Vstup cizích osob do budovy školy
Vstup cizích osob do budovy školy se škola bude snažit výrazně omezit, za zhoršené situace ředitel školy zakáže zcela.

Zájmové kroužky
Činnost kroužků by měla začínat od října. Tato informace bude upřesněna podle aktuálního vývoje situace.

Výjezdy žáků
Na období 1. pololetí škola neorganizuje žádný výjezd žáků na ŠvP. Budou preferovány jednodenní tematické výlety a exkurze ke konkrétním výstupům vzdělávacího programu.

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy