logotyp
Login

Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

Český den proti rakovině

Dne 30. 9. 2020 se bude konat tradiční akce - věřejná sbírka Ligy proti rakovině. Před budovou školy mezi 7:40 - 8:00 hod. si mohou žáci i dospělí zakoupit v hodnotě 20,-Kč květinku a částkou tak přispět na léčbu nádorů ledvin a močového měchýře.
Pracovníci školy nemohou peníze rozměňovat ani jinak s nimi nakládat.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Forma výuky

Vážení rodiče,

podle informací ke dni 25. 9. 2020 by od 29. 9. 2020 měla probíhat ve všech třídách školy výuka prezenční formou. Pokud by nastala změna, budeme přes webové stránky informovat.
Ve dnech 26. - 27. 9. 2020 proběhne ve všech prostorách školy polymerová dezinfekce.

Mgr. Jan Nosek
ředitel školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ředitelské volno 25. 9. 2020

Na základě doporučení ministra zdravotnictví ČR a po projednání se zřizovatelem školy (městkou částí Praha 15) vyhlašuje ředitel školy pátek 25. 9. 2020 dnem ředitelského volna pro žáky ZŠ Nad Přehradou. V tomto dni nebude probíhat žádná forma vyučování. V provozu nebude školní družina ani školní jídelna (obědy odhlásíme hromadně ). V pondělí 28. 9. je státní svátek, výuka bude pokračovat 29. 9. 2020 dle řádného rozvrhu, pokud nenastanou žádné změny související s hygienickou situací.

Mgr. Jan Nosek
ředitel školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Karanténa

Nařizování karantény může probíhat odlišně a každý případ se řeší individuálně. Nelze stanovit univerzální postup. Po dobu trvání karantény se infekční onemocnění u osoby v karanténě projeví/potvrdí, nebo neprojeví/nepotvrdí. V případě potvrzení nákazy je možné nařídit karanténu celé třídě, vybraným osobám ve více třídách, oddělení ŠD, pedagogickému pracovníkovi aj. Provoz školy lze omezit či uzavřít. Vždy záleží na pokynech příslušné hygienické stanice.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy ze dne 21. 9. 2020

Osoby vstupující do budovy školy (včetně žáků) si musí dezinfikovat ruce.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Změna formy výuky

Vzhledem k nastalé situaci s výskytem onemocnění COVID-19 dochází ke změnám ve výuce tříd 2.B, 3.B, a 4.B. Více informací naleznete v sekci Třídy.

Mgr. Jan Nosek
ředitel školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjádření ředitele školy o výskytu pozitivního případu onemocněním COVID-19

Dne 18. 9. v odpoledních hodinách kontaktovala školu Hygienická stanice hl.m. Prahy – východ a sdělila řediteli školy informaci o pozitivitě žáka školy na COVID-19.

Škola podle pokynů HS hl.m. Prahy kontaktovala emailem zákonné zástupce dotčených žáků. Třídy III.B a II.B přechází do karantény a distanční výuku. Návrat žáků do prezenční výuky bude po vydání negativního výsledku testu na Covid-19. V karanténě bude i část učitelského sboru. Škola zajistí během víkendu další protiepidemiologická opatření podle pokynů HS hl.m. Prahy. V ostatních třídách pokračuje výuka běžným způsobem.

Bližší informace pro třídy III.B a II.B najdete v neděli na webových stránkách v sekci Třídy.

Mgr. Jan Nosek
ředitel školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR bylo dne 18. 9. 2020 zavedeno povinné zakrývání nosu a úst ve škole i během výuky, tato povinnost platí pro žáky 2. stupně po celou dobu pobytu ve škole, kromě některých vzdělávacích aktivit (tělesná výchova, zpěv). Pro žáky 1. stupně platí předchozí pravidla, mají tedy používat roušku při pohybu ve společných prostorech školy.

Mgr. Jan Nosek
ředitel školy
-------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k třídním schůzkám 9.9.2020


Vážení rodiče,
zveme Vás na první třídní schůzky v novém školním roce, které se uskuteční ve středu 9.9.2020 od 18:00 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy proběhne od 17:15 hodin.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhnou obě tato setkání v areálu školy mimo vnitřní prostory školní budovy.
Třídní důvěrníci se sejdou s vedením školy v 17:15 hodin na nádvoří před hlavním vchodem do školní budovy. Rodiče se sejdou s třídními učiteli na nádvoří školy v 18:00 hodin. Pro případ nutnosti vstupu do budovy rodiče žádáme, aby s sebou měli „ochrannou roušku".

Na TS bude vybíráno 50Kč na pojištění žáků a příspěvek 200Kč pro Spolek přátel školy ZŠ Nad Přehradou. Prosíme o předání přesné sumy, aby třídní pokladníci nemuseli peníze rozměňovat a vracet.

Prostřednictvím třídních důvěrníkům budou rodičům předány aktuální informace a pokyny od vedení školy, třídní učitelé seznámí rodiče s pravidly a hygienickými opatřeními ve škole, nastaví pravidla spolupráce pro případ zavedení distanční výuky a projednají další třídnické záležitosti.

Vzhledem k tomu, že se třídní schůzky budou odehrávat venku ve stoje a za zvýšených hygienických opatření, prosíme rodiče, aby se vybavili vlastními psacími potřebami a blokem, který umožní zápis poznámek mimo plochu stolu.

Vedení školy


Podzimní sběr papíru

proběhne 14.9. a 15.9.2020 vždy od 7,30 do 8,30 hodin.

Prosíme o dodržení následujících instrukcí:

 • Papír musí být svázán, nesmí být volně, ani obalen folií či odevzdán v igelitové tašce.
 • Do sběru nevkládejte knihy s tvrdými deskami.
 • Větší množství papíru, prosíme, přímo do sběrny (adresa: KOVOŠROT GROUP s.r.o., Ke Kablu 289/7, Praha 10 Dolní Měcholupy), na místě nahlaste jméno žáka, školu a třídu
 • Papír by měl být zvážen – významně tak pomůžete zrychlit průběh akce.

Děkuji za spolupráci, Mgr. Štěpán Kanov, koordinátor EVVO
Zahájení školního roku 2020-21

Na základě informace Hygienické stanice hlavního města Prahy č. j. 53543/2020 ze dne 31. 8. 2020 nebude nošení roušek pro žáky a zaměstnance ve společných prostorách  školy zatím povinné, je tedy dobrovolné. Všichni žáci s sebou při příchodu do školy budou mít pohotovostní roušku v igelitovém sáčku nebo jiným vhodným způsobem uloženou.

Naše škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků před prvním příchodem do školy nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.
MŠMT nestanovilo žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD.
Nošení roušek se bude řídit mimořádným opatřením MZd.

V prvních dnech školního roku bude škola požadovat aktualizaci kontaktů zákonných zástupců dětí a žáků, zároveň bude žáky informovat o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech.

Na základě doporučení MŠMT se bude škola snažit omezit pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

úterý 1.9.
 • v 8,00 hod. slavnostní zahájení školního roku (vyučování 8,00 – 8,45 hod.)
 • v 8,30 hod. slavnostní zahájení školního roku žáků 1.ročníku (vyučování 8,30 – 9,30 hod.)
 • oběd ve školní jídelně se bude podávat od 10,30 hod.
středa 2.9.
 • výuka 1.- 4. hod. žáci I. stupně (vyučování 8,00 – 11,40 hod.)
 • výuka 1.- 5. hod. žáci II. stupně (vyučování 8,00 – 12,35 hod.)
 • vybírání a rozdávání učebnic, třídnické práce
čtvrtek 3.9.
 • výuka 1.- 4. hod. žáci I. stupně (vyučování 8,00 – 11,40 hod.)
 • výuka 1.- 5. hod. žáci II. stupně (vyučování 8,00 – 12,35 hod.)
 • vybírání a rozdávání učebnic, třídnické práce
pátek 4.9.
 • výuka dle rozvrhu
Informace pro rodiče žáků 1. ročníku:

Rozřazení žáků 1. ročníku do tříd 1.A a 1.B podle registračních čísel ze zápisu:

1.A
A/55, A/54, A/52, A/76, A/56, A/7, A/45, A/2, A/25, A/78, A/28, A/15, A/32, A/70, A/8, A/39, A/13, A/11, A/36, A/63, A/67, A/10, A/64

1.B
A/46, A/3, A/71, A/40, A/24, A/27, A/20, A/62, A/17, A/31, A/68, A/41, A/47, A/5, A/9, A/26, A/43, A/21, A/6, A/53, A/37, A/61

Dne 1. 9. 2020 začíná slavnostní zahájení školního roku 2020/21 na nádvoří v 8,00 hodin. Prvňáčci mají své zahájení prvního ročníku od 8,30 hod. na stejném místě.
Paní učitelky tříd 1.A a 1.B budou mít v rukou „sovičky moudrosti„ s označením třídy. Uvítání nových žáků by mělo probíhat ve vnějším prostředí. S konkrétním průběhem prvního vyučovacího dne Vás seznámí třídní učitelky ihned po uvítání. Fotografování žáků proběhne. Rodičům bude umožněn vstup do budovy školy pouze s nasazenou rouškou a na omezenou dobu.
Schůzka rodičů 1. 9. 2020 začne v 16,00 hod. na nádvoří školy. Vezměte si s sebou roušky. Schůzku povedou třídní učitelky a vychovatelky ŠD.


=================================================

Rozvíjení kompetencí žáků v době on-line výuky

V dnešní době se více než dříve prolínají klíčové kompetence žáků. Jejich rozvíjení i využívání získaných schopností a dovedností se odráží v aktivitách, jež nás velmi těší.
Zapojení žáků do ...
Více informací

Informace pro rodiče k čerpání ošetřovného

Informace o podmínkách vydávání potvrzeníPokyny k vyplnění formulářeÚřední hodiny pro potvrzení žádosti I. Informace o podmínkách vydávání potvrzeníV souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření ...
Více informací

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy