logotyp

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Jaromíra Herzigová
jaromira.herzigova@zsnpr.cz
tel.: 226 806 000 (ZŠ – přepojí, není přímá linka)
Konzultační hodiny:
Každé pondělí 14:00 – 16:00, vždy po předchozí telefonické, emailové dohodě


Spolupráce se ŠPZ: PPP Jabloňová 30, Praha 10


Psycholog:
Mgr. Barbora Balounová
balounova@ppp10.eu

tel.: 770 125 382

Speciální pedagog: Mgr. Kateřina Zindrová
zindrova@ppp10.eu
tel.: 737 826 736

Spolupráce s IPS: Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu
Domažlická 11, 130 11, Praha 3,
https://www.uradprace.cz/informacni_poradenske_stredisko_praha
tel. – poradenství: 950 178 305-307
e-mail: ips.aa@uradprace.cz


STANDARDNÍ ČINNOSTI PORADENSKÉHO PRACOVNÍKA ŠKOLY

 • Výchovný - kariérový poradce zajišťuje v průběhu celého školního roku činnosti poradenské, informační a metodické, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.
 • Výchovný poradce je zavázán respektovat důvěrnosti, které chrání osobní sdělení. Výjimkou z těchto pravidel je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací.
 • Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Poradenské činnosti

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky SVP a intervenčních činností pro žáky se SVP
 • příprava podmínek pro inkluzi, integraci žáků se SVP, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a ŠPZ, koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám

Metodické a informační činnosti

 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách kariérového rozhodování, inkluze, integrace, naplňování PO ve vzdělávání žáků se SVP, příprava a vyhodnocení PLPP a IVP, práce s žáky nadanými a mimořádně nadanými apod.
 • předávání odborných informací pedagogům z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se SVP
 • poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních, jejich zaměření, kompetencích a možnostech využívání jejich služeb žákům, zákonným zástupcům
 • evidence odborných zpráv, informací o žácích v poradenské péči, specializovaných poradenských zařízeních, jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti VP, navržená a realizovaná opatření
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - JARO 2024 -
Informační web


Termíny podání přihlášek a vyhlášení výsledků pro obory s talentovou zkouškou a konzervatoře:
Vyhlášení kritérií pro přijímání do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří: 
do 31. října 2023

Podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří:
do 30. listopadu 2023

Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří:
od 5. do 15. února 2024

Jednotná přijímací zkouška - kalendář 2024:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky. 
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 16. dubna 2024

2. termín: středa 17. dubna 2024
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

CO DĚLAT PO VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ?

Zpřístupnění hodnocení JPZ:
Centrum/Cermat zpřístupní řediteli střední školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2023.  Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.
Centrum poskytuje výsledky pouze středním školám. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - víceletá gymnázia, SŠ, SOU, školy s talentovou zkouškou

Jak vyplnit přihlášku - video průvodce

jak vyplnit zápisový lístek 2022/2023

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy