logotyp
Login

Rodičům budoucích prvňáčků

Rozdělení prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Děti jsou v seznamech zveřejněny pod registračními čísly přidělenými při zápisu.
vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky zápisu do prvních tříd

Vážení rodiče,

seznam přijatých žáků (registrační čísla) jste zhlédli na webové stránce školy nebo na vývěsce u vstupu do školy.

V případě, že byste se nakonec rozhodli pro nástup Vašeho dítěte na jinou školu, dejte o této změně vědět e-mailem zástupkyni ředitele školy. Pokud potvrdíte nástup na naši školu budeme rádi a zveme Vás i Vaše děti na červnové setkání. Kontakt: Mgr. Kateřina Dražanová katerina.drazanova@zsnpr.cz

O přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání, a to v pondělí 17. 5. 2021 od 17:00 do 18:00 hod. a ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 8:00 do 9:00 hodin na recepci školy. Zákonní zástupci účastníků řízení, kteří podali žádost o odklad začátku povinné školní docházky a doložili ji všemi požadovanými dokumenty, si mohou vyzvednout rozhodnutí po telefonické dohodě se zástupkyní ředitele školy Mgr. Kateřinou Dražanovou.

Červnové setkání rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy, vedoucí ŠD a pedagogickými pracovníky proběhne ve čtvrtek 10. 6. 2021 od 17:00 hodin. Setkání bude mít úřední část pro zákonné zástupce. Současně budou připraveny aktivity pro budoucí prvňáčky (účast dětí není povinná). Na úřední část si přineste psací potřeby, originál rodného listu dítěte, OP/pas zákonného zástupce.

S ohledem na aktuální epidemickou situaci se setkání může konat v areálu školy, popřípadě ve školní jídelně. Sejdeme se na nádvoří školy.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Vážení rodiče,

v uplynulých dnech jste měli v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, možnost vyjádření k podkladům rozhodnutí.

Nyní ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí uchazeče do prvního ročníku školního roku 2021/2022.

Zveřejnění přijatých uchazečů bude pod registračními čísly z registrace ZápisyOnline. Pokud se uchazeč registroval jiným způsobem a řádně splnil podmínky žádosti o přijetí, bylo mu registrační číslo přiděleno. Případné dotazy se Vám pokusí zodpovědět zástupkyně školy.

Termín zveřejnění přijatých uchazečů: 12. 5. 2021

Způsob zveřejnění: vývěska školy, webové stránky ZŠ Nad Přehradou - záložka Rodičům budoucích prvňáčků

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Vyvěšeno na webu dne 3. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci,

skončilo období zápisu do 1. ročníku, a tak i čas určený pro přijímání žádostí. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Toto se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vzdal. Vyzýváme tedy účastníky k možnosti se vyjádřit k podkladům řízení. Základní škola Nad Přehradou jako správní orgán uvádí jako místo k nahlédnutí do spisu vyhrazený a označený prostor u recepce školy (zvoleno z důvodu dodržení protiepidemických nařízení) dne 6. 5. 2021 od 15:00 do 16:00 hodin a 7. 5. 2021 od 8:30 do 9:30 hodin. Pokud se práva jako žadatelé zastupující účastníka řízení (dítě) vzdáte, oznamte tuto skutečnost prostřednictvím emailu zástupkyni ředitele školy katerina.drazanova@zsnpr.cz.


Informace o rozhodnutí o odkladu budou dne 4. 5. 2021 rozesílány zákonným zástupcům účastníků řízení na emailové adresy.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Prostory školy vypadají skvěle, máme i fajn učitele.
Když potkáte ředitele, hned ho máte za přítele.
Zaujme vás jídelna, což je místnost kouzelná.
Popadne vás panika? Zeptejte se školníka.
Všem vám tady můžu slíbit, bude se tu dětem líbit.

                               Autor textu žákyně 9.ročníku

Co můžeme Vašim dětem na začátku školní docházky nabídnout?

  • Prostředí, kde se vzájemně známe a snažíme se respektovat.
  • V prvním ročníku budou vyučovat milé a zkušené paní učitelky.
  • Trpělivé paní vychovatelky.
  • Šikovné paní kuchařky, které se vždy na nové žáky těší.
  • Pro pedagogickou práci nadšeného pana ředitele, který má čerstvou rodičovskou zkušenost s prvňáčkem.
  • Cenné rady výchovné poradkyně, odborné poradenství i v PPP.
  • Rozlehlý školní areál a okolí školy, které využíváme k rozvoji dovedností dětí.
  • Prostory vnitřní i venkovní pro vyžití dětí, jež zapíšete do ŠD.
  • Velké a dobře větratelné třídy i chodby.
  • Vybavení učeben ICT (projektory, interaktivní tabule).
  • Promyšlený vzdělávací program pro plynulý přechod žáků z MŠ do ZŠ.

Pro žáky vyšších ročníků se nabídka aktivit školy rozšiřuje a podrobně Vás o ní budeme informovat na schůzce rodičů budoucích prvňáčků.

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Nad Přehradou od školního roku 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Nad Přehradou od školního roku 2021/2022

S ohledem na současnou epidemickou situaci a s přihlédnutím k doporučení MŠMT proběhne zápis k povinné školní docházce do prvního ročníku školního roku 2021/2022 elektronicky.

Registrace bude spuštěna od 1. 4. do 16. 4. 2021 přes webovou aplikaci Zápisy Online. 

V registračním systému je potřebné budoucí prvňáčky zapsat v termínu od 1. 4. do 16. 4. 2021. Po správné registraci Vám bude zaslána na uvedenou e-mailovou adresu potvrzovací zpráva s pokyny pro další potřebný postup.

Zápis bude probíhat od 12. 4. do 30. 4. 2021.

Virtuální prohlídka školy


Organizační informace

Předpokládaný počet přijatých žáků: 2 první třídy (celkem 60 žáků)

Koordinátoři zápisu:
    Mgr. Jan Nosek – ředitel školy
    Mgr. Kateřina Dražanová – zástupkyně ředitele školy

Forma zápisu: v elektronické podobě - pouze formální část zápisu, motivační část zápisu nahrazena vzdělávacím odpolednem pro přijaté žáky

Podklady k zápisu

Žádáte-li zápis:

  • Vyplněná žádost o zápis dítěte k základnímu vzdělávání
  • Rodný list dítěte (kopie, scan, foto)/u cizinců pas dítěte
  • Oprávnění dítě zastupovat – v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce
  • Rozhodnutí o udělení odkladu – u dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 Žádáte-li odklad:

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán - škola - vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2021 oba posudky.

Způsob podání žádosti a dalších podkladů k zápisu

podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Datovou schránkou: do DS školy geiycim poslat všechny dokumenty a přiložit scan (foto) rodného listu dítěte, pro zřízení DS naleznete informace na: https://chcidatovku.cz

E-mailem s elektronickým podpisem: na email podatelna@zsnpr.cz, poslat všechny dokumenty opatřené elektronickým podpisem a přiložit scan (foto) rodného listu dítěte k žádosti podané e-mailem bez uznávaného a platného elektronického podpisu nebude škola přihlížet, pokud žádost nebude do pěti dnů od podání náležitě potvrzena

Poštou: všechny podklady a kopii rodného listu dítěte poslat na adresu školy (Základní škola Nad Přehradou, Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10), na obálku napsat nápis ZÁPIS

Osobně: podáním do schránky školy u hlavního vchodu, žádost a veškeré podklady vložit do obálky s nápisem ZÁPIS, případně osobním podáním v recepci školy 19.4. od 15:00 do 17:00 hod. (za dodržení zavedených epidemických opatření)

Věk dítěte – pro koho je zápis určen

6 let věku dítěte k 31. 8. 2021

  • dítě narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
  • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku 5 let věku dítěte k 31. 8. 2021
  • dosáhne-li 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021 a s vyjádřením ŠPZ (PPP/SPC), které zákonný zástupce písemně doloží
  • dosáhne-li 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022 s vyjádřením ŠPZ (PPP/SPC) a s vyjádřením odborného (dětského) lékaře, která zákonný zástupce písemně doloží


Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ Nad Přehradou

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ Nad Přehradou 469 (spádový uchazeč) stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 15, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Nad Přehradou 469 (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 15.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Nad Přehradou 469 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 5. Dítě s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v hl. m. Praha.

Pokud by se na školu přihlásilo více uchazečů s právem na přijetí (spádových uchazečů), než je počet volných míst, tak nelze využít přednostní přijetí dítěte, jehož sourozenec se v dané škole již vzdělává. Zvolila by se forma losování všech uchazečů splňujících podmínku spádovosti.

Školský obvod - spádová oblast školy (ulice)

stanovený obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech č.17/2016

Bolevecká, Drtikolova, Evy Olmerové, Hákova, Jaroměřská, Livornská, Lochotínská, Neapolská, Milánská, Nad Přehradou, Padovská, Pod Vartou, R.A. Dvorského, Sudkova, Turínská

Průběh a termíny řízení

  • Podávání přihlášek od 12. 4. 2021
  • Zasílání registračního čísla zákonnému zástupci číslo spisu
  • Losování v případě potřeby, vyhotoven protokol
  • Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po domluvě přes email jan.nosek@zsnpr.cz
  • Zveřejnění přijatých dětí pod registračními čísla na webu a úřední desce školy a vydání rozhodnutí o přijetí (originál ve spisu dítěte na vedení školy, zákonnému zástupci je vystaven stejnopis)
  • Rozeslání rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou zákonnému zástupci dítěte
  • Možnost nahlédnutí do spisu po vydání rozhodnutí po domluvě přes email jan.nosek@zsnpr.cz
  • Dodatečné předložení doporučujících vyjádření k odkladu povinné školní docházky nejpozději do 31.5.2021 (V projednaných a odůvodněných případech nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2021)


Poučení pro rodiče

Podle §876 Občanského zákoníku vykonávají rodiče rodičovskou odpovědnost ve vzájemné shodě. Podle odst.3 tohoto paragrafu jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (např. škole), má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Poskytnutí informací zákonnému zástupci

Na webových stránkách školy v sekci Rodičům budoucích prvňáčků najdete podrobné informace v článku „Několik málo rad pro dobrý start“

Školské poradenské pracoviště naší školy vám odpoví na dotazy ohledně výuky dětí vyžadujících podporu, dětí z jazykově odlišného prostředí i dětí mimořádně nadaných.

Poskytneme vám i podrobnější informace o možnosti udělení odkladu školní docházky dítěte.

Motivační odpoledne pro přijaté děti a informativní schůzka pro jejich rodiče

Vzhledem k tomu, že z epidemických důvodů může proběhnout v dubnovém období pouze formální zápis dítěte do 1. ročníku, plánujeme motivační odpoledne a informativní schůzku v červnu 2021. Bližší informace budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Několik málo rad pro DOBRÝ START...

...KAŽDÉHO PRVŇÁČKA


Jestlipak už můžeš o sobě říci:

- Znám svoje jméno a příjmení; vím, jak se jmenují moji rodiče
- Umím se převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mne nemusel dlouho čekat; na tkaničce umím udělat kličku
- Umím po sobě uklidit hračky, knížky a pastelky na své místo
- Dokážu si sám uložit věci do školní aktovky
- Poznám barvu žlutou, červenou, modrou, zelenou, hnědou a černou
- Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat štětcem a barvami
- Umím vystřihnout obrázek nůžkami
- Umím svačit nad ubrouskem a vím, že před jídlem i po jídle si mám umýt ruce
- Umím počkat, až na mne přijde řada
- Půjčím a dokážu i půjčit si
- Umím se rozdělit s kamarádem
- Maminčino vyprávění poslouchám se zájmem a v klidu
- Televizní pohádky i filmy pro děti pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči

..VÁS RODIČŮ /i Vám začne nové životní období/

- Snažte se začít den v klidu a v dobré náladě
- Každý den kontrolujte školní aktovku za přítomnosti svého prvňáčka
- Každý den kontrolujte penál a připravte tužky tak, aby měly dostatečně ostrý hrot, dítě jich má mít v zásobě několik

- Tímtéž způsobem kontrolujte pastelky
- Pomáhejte dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládejte do aktovky
- Nezatěžujte dítě oblečením náročným na manipulaci
- Školní pomůcky nakupte podle pokynů třídní učitelky až po červnové informační schůzce
- Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělte dítěti na kratší časové intervaly
* Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci
* Nešetřete pochvalou i za malé úspěchy
* Ne vždy se nám všechno daří tak, jak bychom si přáli. Totéž čeká i vašeho malého školáka, a proto ho naučte vyrovnávat se s drobnými neúspěchy
* Nevyžadujte na dítěti to, co nemůže dokázat, co nemůže splnit
* Nepracujte za dítě, ale poraďte mu a dopřejte mu na všechno dostatek času
* V klidu si popovídejte s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažte se odpovědět na jeho dotazy
* O společných kulturních zážitcích si s dítětem vyprávějte a snažte se mu vysvětlit, čemu nerozumí. Tím nenásilnou formou rozvíjíte jeho rozumové vnímání
* Vytvářejte ovzduší vzájemné důvěry
* Eliminujte lhaní dítěte jako únikový manévr
* Snažte se zařídit věci tak, aby dítě svůj úkol zvládlo co nejlépe
* Nenechávejte dítě ponocovat
* Začnete být součástí školy. Nestůjte proto mimo ni a zúčastňujte se školních akcí


Návštěvy školy by pro Vás neměly být ničím mimořádným. „Pokud pociťujete u svého dítěte určité nedostatky, máte ještě před vstupem do školy čas na jejich odstranění.V předchozích letech jste již jistě působili na rozvoj samostatnosti dítěte. Snažili jste se o to, aby vaše dítě bylo schopné řešit běžné úkoly, aby si samo začalo plánovat čas a aby se stále déle dokázalo o sebe postarat samo. Stává se, že mnoho rodičů doma připravuje dítě na školu pomocí různých tréninkových souborů a zapomínají přitom (nebo přehlížejí) na důležité postojové způsoby chování dítěte, např. jeho postoje k ostatním dětem, míru sebekontroly, citové projevy, ochotu spolupracovat apod. Pokud vaše dítě nenavštěvovalo mateřskou školu, měli byste otázkám jeho přípravy na školu věnovat mnohem větší pozornost. V tomto případě máte jedinečnou šanci působit na dítě bez cizích vlivů, ovšem to předpokládá velký cit a schopnost výchovné činnosti, určitou míru znalostí pedagogického, psychologického a sociálního charakteru a nesmírnou trpělivost a časovou náročnost. Ani při sebelepší péči nemůžete nikdy nahradit působení dětského kolektivu.Podrobnější návody ke své činnosti získáte četbou doporučené literatury nebo konzultacemi s odborníky. Neváhejte oslovit pracovníky pedagogicko - psychologických poraden, učitele i vychovatele. Poskytnou vám řadu podnětů a informací pro systematickou podporu rozvoje osobnosti vašeho dítěte. Vždy mějte na paměti, že totiž vůbec nejde o to, aby vaše dítě zvládlo vše potřebné v nejkratší době, ale aby mělo pocit, že se na vlastním rozvoji podílí samo a že se tak děje v radostné atmosféře".

Tolik ukázka z knihy „Vybíráme školu pro svoje dítě" od renomovaného pedagoga Karla Rýdla.

Vaše dítě čeká nová role. Stane se školákem. A co od něho tato nová úloha vyžaduje?

* Základní sebeobsluhu a základy slušného chování
* Schopnost o něco požádat, něco navrhnout či zařídit; vědět, jak se jmenuje, kde bydlí; dovednost přecházet ulici, udržovat pořádek, rozlišovat, co je žádoucí a zakázané, aj.
* Schopnost podřídit se úkolu, přiměřenou ctižádost, vytrvalost, zodpovědnost, spolehlivost - tj. zralost pracovní připravenosti
* Základní poznatky o světě, dovednosti a schopnosti potřebné pro výuku - tj. zralost poznávacích procesů, řeči a jemné motoriky
* Dítě vyslovuje správně všechny hlásky a hláskové skupiny /v případě, že tomu tak není, neváhejte s návštěvou logopedie, hledejte pomoc dříve, než dítě nastoupí do školy/, umí se vyjadřovat /pojmenuje známé věci a jevy, hovoří v celých větách, přednese básničku atd./
* Dítě je schopno třídit, posuzovat, srovnávat věci a jevy, má základní poznatky o sobě, rodině, blízkém okolí atd.
* Dítě je přiměřeně zručné /umí modelovat, vystřihovat, zvláště ale kreslit a malovat/. Dobrým předpokladem pro úspěšný nácvik psaní je zvládání krouživých a točitých čar jistými tahy, nejlépe na větší ploše a též překreslování vzorového tvaru nápodobou
* Dohlédněte na správné držení tužky či štětce, popř. se poraďte s učitelkou MŠ či ZŠ
* LEVÁKY NEPŘECVIČUJTE, při pochybnostech se obraťte na pedagogicko-psychologickou poradnu /PPP/
* Dítě na obrázku rozlišuje jednotlivé detaily, podobnosti a rozdíly, orientuje se v ploše - to jsou předpoklady pro úspěšný nácvik čtení
* Dítě se orientuje v počtu 5 a umí odpočítat daný počet kusů v tomto rozsahu


„Školní zralostí rozumíme takovou fyzickou a psychickou připravenost dítěte na školu, která mu umožňuje optimální zapojení se do vyučovacího procesu bez nebezpečí ohrožení fyzického a duševního zdraví při školní zátěži." /P. Ditrich, Pedagogicko-psychologická diagnostika, Praha 1992/
Někdy slyšíte termín sociální zralost. Co to znamená? Sociální zralost je součástí celkové školní zralosti dítěte a znamená, že chlapec nebo děvče se dokáže bez větších obtíží zařadit do skupiny podobně starých dětí, společně si hrát, spolupracovat s nimi při plnění jednoduchých úkolů. Důležitým znakem této zralosti je, zda se dítě dokáže odpoutat od rodičů a vydrží bez nich alespoň několik hodin. Sociálně nezralé dítě se ve škole zbytečně trápí. Síly, které musí vynakládat na zvládání strachu, stesku a nejistoty, oslabují jeho školní výkon. Je méně úspěšné než by odpovídalo jeho schopnostem, a to může dále zhoršovat jeho nechuť ke škole. Proto je v těchto případech vhodnější nástup do 1. třídy odložit. A co je pro sociální vyzrávání nejdůležitější? Dítě musí cítit emoční jistotu domácího zázemí, jistotu ve vazbách na rodiče a zároveň dostávat příležitosti skamarádit se s ostatními dětmi. Pokud tedy dítě není pro výuku „zralé", potom lze v odůvodněných případech využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o 1 rok. Pro nezralé dítě se vytvoří příznivější podmínky. Předčasný nástup nezralého dítěte do školy může být provázen adaptačními problémy, výukovými obtížemi, neurotizací či strachem ze školy, které nezřídka přetrvávají i v dalších letech. Během 1. pololetí je v odůvodněných případech možno přerušit docházku a odložit nástup do školy o jeden rok. A nyní konkrétně:

1. Domácí příprava by v 1. třídě měla trvat 20 - 30 min
2. Spolupracujte s třídní učitelkou, sdělte jí své dotazy, pochybnosti, názory. Nesnižujte její autoritu před dítětem
3. Pokud by Vaše dítě nároky školy špatně zvládalo, požádejte po dohodě s tř. učitelkou o vyšetření v PPP
4. Dobré rodinné zázemí má pro dítě nesmírný význam. Výchova by měla být důsledná ale trpělivá. Pozor na přetrvávající napětí a neřešené konflikty. Pamatujte, že jste svému dítěti vzorem


Levoruké dítě by mělo mít vhodné pomůcky.
Levorukost rozhodně neznamená pro život nějaký handicap. Štětec v levé ruce drželi i Picasso a Leonardo da Vinci. Levou rukou hraje třeba nejlepší světová tenistka všech dob Martina Navrátilová. Ale proč nepomoci dítěti, které stojí na počátku své školní docházky vhodnými pomůckami a častější kontrolou a dohledem. A proto:
- až přijde čas, zakupte vhodné tužky/trojhranné/, pero, nůžky
- kontrolujte natočení sešitu; levák by měl mít sešit natočený opačně než pravák
- dohlížejte na to, aby psací náčiní držel levák /stejně jako pravák ve špetce/ tak, aby
druhý konec směřoval přibližně k rameni
- dbejte na důkladné uvolňování ruky; při nedostatečném uvolnění hrozí drápovité
držení psacího náčiní a psaní celým loktem a předloktím

Zdravé jídlo a pití/to není pouhá fráze/
Věděli jste, že jídlo a pití, které dítěti dáte, nebo naopak nedáte s sebou do školy, mohou ovlivnit i jeho školní výkon? Zejména v období růstu, potřebují děti kvalitní výživu. Tou rozhodně nejsou sušenky. Pokud to jen trochu jde, připravujte dítěti svačinu doma a naučte ho, aby si ji později až bude starší umělo připravit samo.
Jídlo:

* Snídat by mělo dítě před odchodem do školy
* Sladkosti se ke svačině nehodí; ač jsou kalorické, bývá po nich brzy hlad, navíc nesvědčí soustředění a schopnosti pamatovat si
* Malá sladkost na doplnění svačiny však není chybou
* Celozrnné pečivo či černý chléb je rozhodně lepší než pečivo bílé
* Samotné ovoce a zelenina nestačí

Pití:

* Naučte dítě dostatečně pít, už k snídani mu nabídněte slabý čaj, džusy jen hodně zředěné
* Ke svačině se hodí voda, minerálka s nižším obsahem sodíku, čaj, který má dítě rádo
* Naopak vůbec se nehodí limonády, jsou sladké, kalorické, způsobují odvodnění a coca-cola i zvýšené vyplavování vápníku z těla


Nekvalitní přezůvky mohou dítěti uškodit.
Ač se to zdá být nepochopitelné, nejdůležitější věcí, kterou si dítě přinese do školy 1. září, jsou přezůvky. A tak tedy: Na co se při nákupu soustředit?

* Nejvhodnější jsou textilní přezůvky, nejlépe z bavlny či manšestru. V umělých syntetických materiálech se bude noha hodně potit
* Obuv musí držet na noze, nesmí padat nebo tlačit. Optimální nadměrek je přibližně jeden centimetr
* Každé dítě má jiný tvar nohy, proto je důležité u nákupu dostatečně přezůvky vyzkoušet
* Vnitřní stélka obuvi by měla být u školáků anatomicky tvarovaná; zamezuje bolestem nohy při dlouhodobějším nošení
* Ideální výška podpatku je kolem jednoho centimetru

A nezapomeňte: Nohy by měly být v přezůvkách vždy pevně ukotveny, aby si dítě, zvláště na I. stupni, nezpůsobilo ve škole úraz.


Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy