logotyp
Login

Ekologická výchova

Tématická nástěnka

Tématická nástěnkaTřída 5.B ve spolupráci s paní učitelkou Tučkovou připravila tématickou nástěnku, týkající se  našeho zvířete v programu adopce na dálku, nahura modrého. Nástěnka je umístěna v patře V3.

Ukliďme Česko - jaro 2022

Ukliďme Česko - jaro 2022V naší škole proběhla akce Ukliďme Česko, v rámci které bylo žáky sebráno několik pytlů odpadu z okolí školy a lesoparku. Akce se účastnily volitelné semináře, šesté třídy a družina.

Jarní sběr papíru

proběhne 8.3. a 9.3.2022 vždy od 7,30 do 8,30 hodin.

Prosíme o dodržení následujících instrukcí:

 • Papír musí být svázán, nesmí být volně, ani obalen folií či odevzdán v igelitové tašce.
 • Do sběru nevkládejte knihy s tvrdými deskami.
 • Větší množství papíru, prosíme, přímo do sběrny (adresa: KOVOŠROT GROUP s.r.o., Ke Kablu 289/7, Praha 10 Dolní Měcholupy), na místě nahlaste jméno žáka, školu a třídu. Váženku odevzdejte ve škole TU.
 • Papír by měl být zvážen – významně tak pomůžete zrychlit průběh akce.

Děkuji za spolupráci, Mgr. Štěpán Kanov, koordinátor EVVO

Plán EVVO 2021/2022

EVVO 2021/2022

Environmentální výchova

Environmentální výchova není na naší škole jen průřezovým tématem v oblastech Člověk a svět na 1.stupni a Člověk a příroda na 2. stupni, ale zejména cesta, jak se správně chovat k místu, kde se učíme a prožíváme velkou část dne. Vychováváme děti k odpovědnému přístupu k přírodě v okolí školy, zkoumáme ekologické zákonitosti, zlepšujeme badatelské dovednosti. Přes poznání vztahů mezi člověkem a prostředím chceme u našich žáků vytvořit kompetence, jež povedou k odpovědnému životu v dospělosti.

EVVO pak rozvíjí kompetence pro environmentálně odpovědné jednání v následujících oblastech kompetencí:

1) Vztah k přírodě

(Potřeba kontaktu s přírodou , schopnost přímého kontaktu s přírodním prostředím, citlivost k přírodě, reflexe různých pohledů na přírodu, postojů k ní a ujasňování si vlastních hodnot a postojů.)

2) Vztah k místu

(Znalost místní krajiny, jejích jedinečností a schopnost interpretovat je v souvislostech, vědomí sounáležitosti s místem a regionem a pocit zodpovědnosti za něj.)

3) Ekologické děje a zákonitosti

(Zájem o pochopení ekologických dějů a jejich zkoumání, schopnosti a dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí, porozumění základním ekologickým dějům a zákonitostem, porozumění významu ekologických dějů a zákonitostí pro život člověka, propojování znalostí ekologických dějů a zákonitostí s každodenním životem.)

4) Environmentální problémy a konflikty

(Schopnost analýzy environmentálních problémů a konfliktů, schopnost formulovat vlastní názor na problém, posuzovat variantní řešení a navrhovat řešení vlastní , schopnost spolupráce a komunikace při řešení environmentálních konfliktů)

5) Připravenost jednat ve prospěch ŽP

(Znalost základních principů ochrany životního prostředí, znalosti a dovednosti potřebné pro šetrné zacházení s přírodou a přírodními zdroji, znalosti a dovednosti pro spotřebitelské chování, znalosti a dovednosti pro aktivní ovlivňování svého okolí, přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životního prostředí.)

Splnit vytýčené cíle se snažíme těmito školními i mimoškolními aktivitami:

Projekt Recyklohraní V rámci projektu probíhá ve škole stálý sběr baterií a elektrozařízení.

Sběr papíru Akce je plánovaná na jarní měsíce.

Akce „Ukliďme Česko“ je určena k zlepšování kvality prostředí v okolí školy.

Třídění papírového odpadu v jednotlivých třídách

Třídní programy zaměřené na úsporu energií

Využívání IT technologií k prohlubování environmentální gramotnosti

Vzdělávací akce zaměřené na rozvoj zdravého životního stylu včetně zdravého stravování

Praktické pracovní činnosti na školním pozemku skleníku a v přilehlém lesoparku

Chov zlatohlávků v kabinetu Př

 

V plánu na školní rok 2021/2022 jsou zařazeny tyto konkrétní akce:

Září

Pražský pramen – přírodovědná soutěž

Soutěž proběhla, nejlepší umístění ve školním kole: 1) Zahradníčková 9.A, 2) Špíšková 8.B, 3) Doležal 8.A

Říjen

Přírodovědný klokan – přírodovědná soutěž

Soutěž proběhla, nejlepší umístění: 1) Pašiak 9.B, 2) Valentová 9.B, 3) Garreis 9.A

2.A Na Statku – Toulcův dvůr, akce řádně proběhla

2.B Na Statku – Toulcův dvůr, , akce řádně proběhla

3.A Hospodářská zvířata – Toulcův dvůr, akce neproběhla – zrušeno třídou, náhradní program bude v jarních měsících

3.B Hospodářská zvířata – Toulcův dvůr, akce řádně proběhla

4.A Tajemství stromů – Toulcův dvůr, akce řádně proběhla

4.B Tajemství stromů – Toulcův dvůr, akce řádně proběhla

5.B Teče voda teče – Toulcův dvůr, akce řádně proběhla

Listopad

5.A Teče voda teče – Toulcův dvůr

Prosinec

8.A Hrdličkovo muzeum – komentovaná prohlídka

8.B Hrdličkovo muzeum – komentovaná prohlídka

Únor

Biologická olympiáda

Březen

Jarní sběrová akce

 

Duben

1.A Co dokáže voda – Toulcův dvůr

1.B Co Dokáže voda – Toulcův dvůr

1.C Co dokáže voda – Toulcův dvůr

Květen

7.A Krokodýlí Zoo – přednáška a komentovaná prohlídka

7.B Krokodýlí Zoo – přednáška a komentovaná prohlídka

Červen

9.A Geologie a mineralogie - Stanice ml. Přírodovědců

9.B Geologie a mineralogie - Stanice ml. Přírodovědců

 

Skleník

Skleník

Skleník

Přinášíme informace z probíhající rekonstrukce školního skleníku. V současné době je již hotova oprava pláště skleníku, který také dostal nové stínění s možností regulace intenzity světla. Provedena byla i oprava interiéru skleníku. V rámci těchto úprav je bohužel nutné odstranit většinu stávajících rostlin. Ve skleníku, v plánu je osazení sestavy rostlin dle nové vize. Součástí skleníku zůstane nadále i jezírko v zadní časti skleníku, které bude osazeno šáchorem papírodárným, případně může sloužit k rozmnožování obojživelníků.

Vize pěstovaných rostlin spočívá v tropickém skleníku, doplněného subtropickými druhy snést vyšší teploty v průběhu roku.

Zvažované rostliny pro školní skleník: Psidium guajava, kávovník, hřebíčkovec, vavřín, Strelitzia reginae, Tillandsia, bromélia, Phalaenopsis,  Adiantum, Platycerium, bambus, Mimosa pudica, Africké fialky, tchýnin jazyk, zelenec, Sedum burrito

Školní skleník bude využíván žáky školy a spolkem Hornoměcholupská zahrada, působícím na komunitní zahradě v areálu školy.

Galerie

Plán EVVO 2020/2021

EVVO 2020/2021

Environmentální výchova

Environmentální výchova není na naší škole jen průřezovým tématem v oblastech Člověk a svět na 1. stupni a Člověk a příroda na 2. stupni, ale zejména cesta, jak se správně chovat k místu, kde se učíme a prožíváme velkou část dne. Vychováváme děti k odpovědnému přístupu k přírodě v okolí školy, zkoumáme ekologické zákonitosti, zlepšujeme badatelské dovednosti. Přes poznání vztahů mezi člověkem a prostředím chceme u našich žáků vytvořit kompetence, jež povedou k odpovědnému životu v dospělosti.

EVVO pak rozvíjí kompetence pro environmentálně odpovědné jednání v následujících oblastech kompetencí:

1) Vztah k přírodě

(Potřeba kontaktu s přírodou, schopnost přímého kontaktu s přírodním prostředím, citlivost k přírodě, reflexe různých pohledů na přírodu, postojů k ní a ujasňování si vlastních hodnot a postojů.)

2) Vztah k místu

(Znalost místní krajiny, jejích jedinečností a schopnost interpretovat je v souvislostech, vědomí sounáležitosti s místem a regionem a pocit zodpovědnosti za něj.)

3) Ekologické děje a zákonitosti

(Zájem o pochopení ekologických dějů a jejich zkoumání, schopnosti a dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí, porozumění základním ekologickým dějům a zákonitostem, porozumění významu ekologických dějů a zákonitostí pro život člověka, propojování znalostí ekologických dějů a zákonitostí s každodenním životem.)

4) Environmentální problémy a konflikty

(Schopnost analýzy environmentálních problémů a konfliktů, schopnost formulovat vlastní názor na problém, posuzovat variantní řešení a navrhovat řešení vlastní, schopnost spolupráce a komunikace při řešení environmentálních konfliktů)

5) Připravenost jednat ve prospěch ŽP

(Znalost základních principů ochrany životního prostředí, znalosti a dovednosti potřebné pro šetrné zacházení s přírodou a přírodními zdroji, znalosti a dovednosti pro spotřebitelské chování, znalosti a dovednosti pro aktivní ovlivňování svého okolí, přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životního prostředí.)

Splnit vytýčené cíle se snažíme těmito školními i mimoškolními aktivitami:

Projekt Recyklohraní V rámci projektu probíhá ve škole stálý sběr baterií a elektrozařízení.

Podzimní sběr papíru Podzimní sběrová akce proběhla v řádném a stanoveném termínu, jarní byla vzhledem k epidemiologické situaci zrušena.

Akce „Ukliďme Česko“ Akce také na škole  neproběhla v tomto školním roce.

Třídění odpadu v jednotlivých třídách Na patrech jsou umístěnynádoby na recyklovaný odpad, žáci třídí odpad.

Třídní programy zaměřené na úsporu energií

Využívání IT technologií k prohlubování environmentální gramotnosti

Vzdělávací akce zaměřené na rozvoj zdravého životního stylu včetně zdravého stravování

Praktické pracovní činnosti na školním pozemku, školním skleníku a v přilehlém lesoparku

Instalace krmítka pro ptáky u učebny ŠD

Účast v programu Zoo Praha Adopce na dálku Škola původně adoptovala lamu vikuň, v průběhu roku byla adopce na žádost Zoo převedena lamu alpaku.

V plánu na školní rok 2020/2021 jsou zařazeny tyto konkrétní akce:

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhly pouze některé plánované akce.

Září (programy proběhly řádně)

3. A + B Den zvířat (Toulcův dvůr)

Letošní téma dne zvířat jsou smysly. Vytříbené smysly jsou pro zvířata v přírodě podmínkou přežití, ať už k získání potravy, obraně před predátory nebo k orientaci v prostoru. Žáci zkoumají zvířecí smysly na několika stanovištích.

4. A Bádání v mokřadu (Toulcův dvůr)

Program spočívá v průzkumu prostředí mokřadu podle zásad badatelsky orientované výuky. Účastníci se seznámí se zásadami vědecké práce a zkusí ve vědeckých týmech sami navrhnout výzkumné otázky i způsob, jak na ně najít odpověď. Výsledky svého bádání budou sdílet s ostatními. Předmětem zkoumání jw především rozmanitost života v mokřadu a přírodní podmínky, které ji podmiňují.

5. A + B Krok za krokem vodním tokem (Toulcův dvůr)

Program ukáže žákům základy hydrobiologie v přirozeném prostředí mokřadů, s  pomocí modelu říčního toku (je dlouhý 4,5 m) si vyzkouší, co se děje v krajině při povodni a zamysli se nad tím, jak povodním předcházet. V terénní části programu se vypraví k potoku Botiči, kde budeu hledat a poznávat drobné vodní živočichy.

Podzimní sběrová akce

Říjen (akce proběhly řádně)

4. A Bádání v mokřadu (Toulcův dvůr)

5. C Krok za krokem vodním tokem (Toulcův dvůr)

Listopad (akce nerealizovány)

1. A + B Bude zima, bude mráz ZŠ (Toulcův dvůr)

Žáci poznají zvířáta která v zimě spí a se kterými se mohou v zimě potkat Zahrají si na zimní spáče a nespáče, seznámí se s nejběžnějšími stopami zvířat a sami si vyzkouší zvíře vystopovat.

Prosinec (akce nerealizovány)

 2. A + B Bude zima, bude mráz ZŠ (Toulcův dvůr)

8. A + B Hrdličkovo muzeum – komentovaná prohlídka zaměřená na anatomii a evoluci člověka.

Únor (akce nerealizovány)

9. A + B Geologie a mineralogie (Stanice ml. Přírodovědců)

Praktické poznávání minerálů ze sbírky Stanice přírodovědců, porovnávání jejich tvrdosti, třídění podle fyzikálních vlastností a odlévání zkamenělin.

Březen (Sběrová akce nerealizována)

Jarní sběrová akce

Duben ( Akce nerealizována)

Příroda kolem nás – Penthea, hromadná akce 1.stupeň

V tomto programu je žákům přiblížena příroda v našem bezprostředním okolí, tedy přírodu měst

Květen

7. A + B Krokodýlí Zoo – přednáška a komentovaná prohlídka zaměřená na ekologii krokodýlů.

Červen

Záchrana zvířat 1. – hromadná akce 2. stupeň

Žáci se v programu mohou seznámit s těmi nejzajímavějšími, mnohdy šokujícími případy záchrany zvířat.

Podzimní sběr papíru

proběhne 14.9. a 15.9.2020 vždy od 7,30 do 8,30 hodin.

Prosíme o dodržení následujících instrukcí:

 • Papír musí být svázán, nesmí být volně, ani obalen folií či odevzdán v igelitové tašce.
 • Do sběru nevkládejte knihy s tvrdými deskami.
 • Větší množství papíru, prosíme, přímo do sběrny (adresa: KOVOŠROT GROUP s.r.o., Ke Kablu 289/7, Praha 10 Dolní Měcholupy), na místě nahlaste jméno žáka, školu a třídu
 • Papír by měl být zvážen – významně tak pomůžete zrychlit průběh akce.

Děkuji za spolupráci, Mgr. Štěpán Kanov, koordinátor EVVO


EVVO 2019/2020

Environmentální výchova

Environmentální výchova není na naší škole jen průřezovým tématem v oblastech Člověk a svět na 1.stupni a Člověk a příroda na 2. stupni, ale zejména cesta, jak se správně chovat k místu, kde se učíme a prožíváme velkou část dne. Vychováváme děti k odpovědnému přístupu k přírodě v okolí školy, zkoumáme ekologické zákonitosti, zlepšujeme badatelské dovednosti. Přes poznání vztahů mezi člověkem a prostředím chceme u našich žáků vytvořit kompetence, jež povedou k odpovědnému životu v dospělosti.

Splnit vytýčené cíle se snažíme těmito školními i mimoškolními aktivitami:

 • Projekt Recyklohraní
 • Jarní a podzimní sběr papíru
 • Akce „Ukliďme Česko“
 • Třídění papírového odpadu v jednotlivých třídách
 • Třídní programy zaměřené na úsporu energií
 • Využívání IT technologií k prohlubování environmentální gramotnosti
 • Vzdělávací akce zaměřené na rozvoj zdravého životního stylu včetně zdravého stravování
 • Praktické pracovní činnosti na školním pozemku a v přilehlém lesoparku

V plánu na školní rok 2019/2020 jsou zařazeny tyto konkrétní akce:

1. stupeň

 • Tajemné sovy - akce pro první stupeň v rámci školy, společnost Penthea.
 • Ekosystém lidských sídel a ochrana přírody. 4. A, Stanice ml. přírodovědců.
 • ZOO - Návštěva zoologické zahrady.
 • Mléčná dráha - Program pro 6. ročník, Toulcův dvůr

2. stupeň

 • ZOO Praha - exkurze zoologické zahrady.
 • Krokodýlí ZOO – přednáška, ukázka krmení a péče o krokodýly
 • Hrdličkovo muzeum - komentovaná prohlídka antropologické expozice pro 8. ročníky
Geologie a mineralogie - program pro 9. ročník, Stanice ml. přírodovědců.


EVVO 2018/2019

Environmentálni výchova
Cílem environmentální vychovy je vést žáky k chování, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje. Dále rozvíjí ekologické myšlení žáků, kultivuje jejich vztah k životnímu prostředí, pomáhá zvyšovat informovanost a odpovědnost za vlastní chování.

Cíle:
- Navázat na dlouhodobé aktivity. Škola je zapojena do projetu Recyklohraní a pořádá sběr papíru.
- Zapojení žáků do aktivní péče o okolí. Žáci i rodiče se v rámci akce podílejí na zkvalitnění okolí školy, např. sběrem odpadků a péčí o rostliny.
- Vést žáky ke získávání dovedností a znalostí k životnímu prostředí. Žáci navštěvují programy s ekologickou tématikou (např. Toulcův dvůr), muzea a škola pořádá besedy s odborníky (loňský a letošni školní rok inspektor ČIŽP)
- Vést žáky k aktivnímu třídění odpadů a šetření energie. Ve škole probíhá třídění odpadu.
- Vést žáky k zodpovědnosti za chování a vztah k prostředí, ve kterém žijí, k prosazování ekologického myšlení a vést k utváření životních postojů.
- Využití IT technologií pro zlepšování gramotnosti v oblasti životního prostředí.
- Působit na utváření životního stylu a hierarchie životních hodnot.
- vytvářet modely konkrétních situací a příkladů, v nichž žáci projevují svůj kladný vztah k přírodě, učí se zodpovědnému jednání a pociťují sounáležitost s ní.

EVVO 2017/2018

Tématický plán: EVVO 2017/2018

Září:

- soutěž Pražský pramen (školní kolo, 6.-9. třída, téma: mikrosvět)

Říjen:

- 31.10 – 1.11. Sběr papíru pořádaný ZŠ Nad Přehradou

Listopad:

- výukový program Podzim, DDM – Stanice mladých přírodovědců,  ( I. stupeň)

Prosinec:

-výukový program MZE, kvalita potravin.

Leden:

- výukový program Etologie, DDM - Stanice mladých přírodovědců,  (II. Stupeň)

Únor:

- program Příroda kolem nás, Pentea

Březen:

- beseda s inspektorem ČIŽP (téma: ochrana dřevin z hlediska zákona, péče o dřeviny, tématická vycházka v  okolí školy)

Duben:

- program Dravci v letu, Pentea

Květen:

- program Tajemství  stromů, Toulcův dvůr, I. stupeň

Červen:

- ornitologická exkurze Milíčovský les, Ekodomov

 

Škola se také průběžně účastní školního recyklační programu Recyklohraní.

Recyklohraní 2015/2016

Recyklohraní 2015/2016Sběr baterií a drobných elektrospotřebičů byl pro letošní školní rok ukončen. Za polovinu nasbíraných bodů jsme pořídili sadu trvalých mikroskopických preparátů pro výuku přírodovědy a přírodopisu. Nejlepší účastníci programu budou tradičně oceněni. Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se v novém školním roce.

Program EVVO Mláďata

Program EVVO Mláďata

Program EVVO MláďataDalší program ekologické výchovy Mláďata proběhl v pondělí 16. května. Tradičně ho připravilo sdružení Penthea. Žáci prvního i druhého stupně se seznámili s různými strategiemi rozmnožování druhů v přírodě a zblízka pak s mláďaty štíra, želvy, sovy pálené, výra velkého a potkana. Dozvěděli se také, že nejdůležitějším úkolem mláďat je učit se a osvojovat si.

Strážci pralesa v ZOO Praha

Strážci pralesa v ZOO Praha

Strážci pralesa v ZOO PrahaVe čtvrtek 14.4. 2016 se žáci VI.A a VII.A zúčastnili setkání Strážců pralesa v ZOO Praha. Počet nasbíraných mobilních telefonů (103 + 76) je zařadil mezi 12 nejúspěšnějších účastníků (z celkem 48 školních týmů) a zajistil jim symbolické vstupné a speciální program. Po slavnostním vyhlášení následovala ukázka výcviku lachtanů a později i dalších zvířat v rezervaci Bororo. Všichni účastníci obdrželi pamětní list, ale nejlepší byl určitě pocit, že pomohli záchraně ohrožených goril. Děkujeme všem, kteří pomáhali s námi.

Recyklohraní 2015/2016

Recyklohraní 2015/2016

Recyklohraní 2015/2016Projekt Recyklohraní zavedl žáky IV.B na exkurzi do školní jídelny. Děti si prohlédly elektrické spotřebiče, se kterými paní kuchařky připravují obědy. Nejvíce se líbily obří mixéry, pánve a moderní konvektomaty. Děkujeme za spolupráci paní vedoucí.

Zoologie v VII.A

Zoologie v VII.A

Díky nadšeným chovatelům ze třídy VII.A byla letošní výuka zoologie zpestřena mnoha živými exponáty z různých skupin obratlovců. Fotografie živých ryb (okounů) bohužel chybí....

Záchrana živočichů 2

Program EVVO Záchrana živočichů 2

Program EVVO Záchrana živočichů 2V pondělí 7.12. 2015 se uskutečnil program ekologické výchovy společnosti Penthea "Záchrana živočichů 2". Navázal na první díl, který proběhl na jaře. Žáci celé školy se seznámili s hlavními zásadami pomoci ohroženým a zraněným živočichům ve městech. Tentokrát se zaměřením na netopýry, rorýse divoké kachny a ježky. Více informací také na www.dravci-penthea.cz

Soutěž

Soutěž Žáci VI. a VII. ročníku se zapojili do soutěže pořádané ZOO Praha. Do 20. ledna 2016 mají nasbírat co nejvíce vysloužilých mobilních telefonů. Všechny zapojené třídy se v březnu zúčastní oslavy Světového dne zvířat a rostlin. Nejúspěšnější třídy budou odměněny speciálními zážitky.
Soutěž pořádá ZOO Praha již popáté a cílem je recyklací zachránit část gorilího pralesa a podpořit strážce biosférické rezervace Dja v Kamerunu. Budeme rádi i za Vaši podporu. Více informací na www.zoopraha.cz.

Evropský den recyklace baterií

Evropský den recyklace bateriíOslavte s námi 1. Evropský den recyklace baterií, který připadá na 9. 9. 2015.
Pokud máte doma použité baterie, přineste je do našeho sběrného boxu u vrátnice školy.
Děkujeme za spolupráci.

Recyklohraní 2014/2015

Recyklohraní 2014/2015Ke dni 17.6. 2015 jsme ukončili sběr baterií i drobných elektrospotřebičů v letošním školním roce a všem, kteří s námi spolupracovali velmi děkujeme.
Sesbírali jsme přes 260 kg baterií, 150 kg drobných elektrospotřebičů, vytřídili staré tonery z tiskáren a splnili zadané úkoly. Získané body opět proměníme v zajímavé ceny.
Hlavním posláním projektu je naučit se správně třídit odpad. Proto bychom rádi požádali všechny, kteří třídí s námi aby dbali pokynů vyvěšených u sběrných nádob. Opravdu nesbíráme žárovky ani zářivky a přinesené elektrospotřebiče musí projít otvorem v nádobě! Nenoste nám prosím do školy rozbité vysavače, monitory ani staré televize. Velké červené kontejnery na objemný elektroodpad jsou umístěny po celé městské části Prahy 15. Děkujeme!

Recyklohraní 2013/2014

Recyklohraní 2013/2014Ve školním roce 2013/2014 skončila první etapa projektu Recyklohraní.
Děkujeme všem, kteří sbírali a třídili staré baterie a drobné elektrospotřebiče.
Uznání patří také žákům, kteří v rámci nepovinného předmětu "Ekologické praktikum" a ve svém volném čase plnili různé úkoly projektu a získali tak pro školu další body. Nasbírané body jsme vyměnili za školní pomůcky pro žáky prvního i druhého stupně.
Projekt pokračuje dál, nově budeme sbírat také prázdné tonery a cartridge.

Recyklohraní 2011/2012

Recyklohraní 2011/2012

Naše škola je od školního roku 2011/2012 zapojena do programu Recyklohraní.
Cílem programu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem použitých drobných elektrozařízení a baterií.
Součástí projektu jsou hry a úkoly za jejichž úspěšné splnění získá škola body, které lze vyměnit za různé odměny, např. školní nebo sportovní pomůcky. Více informací na www.recyklohraní.cz

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy