logotyp
Login

Primární prevence

Preventivní programy ve školním roce 2019/2020

 

Systematicky rozvíjíme dlouhodobý preventivní program, díky čemuž spolupracujeme s řadou partnerů působících v oblasti prevence, současně provádíme žáky mezi zásadními tématy krok za krokem tak, abych se jejich znalosti a zážitky prohlubovaly s rostoucím věkem.

 

Primárním cílem je posilovat zdravé sebevědomí žáků, jejich informovanost o nástrahách nejen školního života, udržovat respekt, důvěru a partnerskou komunikaci mezi žáky navzájem, žáky a pedagogy, pedagogy a rodiči. Jsme „škola nad přehradou, ale bez přehrad mezi námi“.

Všechny třídy ve školním roce absolvují několik preventivních programů (viz průběžně aktualizovaný přehled níže). K budování pozitivních vztahů ve třídních kolektivech napomáhá kromě toho vysoký podíl tříd vyjíždějících pravidelně na školu v přírodě. Pozitivní klima školy a komunikaci k včasnému řešení problémů zase podporuje pravidelná činnost žákovské rady a otevřené školní noviny.

Škola pokračuje ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Praha, nově začlenila do programu spolupráci s HZS ČR a SDH Horní Měcholupy. Spolupracuje také s Magistrátem hl. m. Prahy a samozřejmě Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 10. Dlouhodobá a velmi intenzivní je spolupráce s Projekt Odyssea. Mezi dalšími jmenujme Linku bezpečí nebo spolek Divadelta. Velmi nám pomáhá vynikající spolupráce a finanční podpora MČ Praha 15.

Akce ve školním roce 2019/2020 podle zaměření a ročníků:

Přednášky „Co mohu dělat pro svoji bezpečnost“

1. Ročníky: PČR „Jak poznat a oslovit policistu“

2. Ročníky: HZS „Protipožární bezpečnost při domácích činnostech“

3. Ročníky: PČR „Dopravní bezpečnost“

4. Ročníky: HZS „Protipožární prevence při domácích činnostech“, MP Dopravní výchova

5. Ročníky: PČR „Online bezpečnost“, MP Dopravní výchova

6. Ročníky: PČR „Šikana a trestná činnost dětí“

9. Ročníky: PČR „Trestní zodpovědnost“    

Besedy „Aby se mi to také nestalo“

5. Ročníky: MHMP „Děti a rozumný životní styl“

7. Ročníky: MHMP „Děti a rozumný životní styl“, M. Hornych „Drogy a AIDS“

8. Ročníky: MHMP „Děti a rozumný životní styl“, M. Hornych „Drogy a AIDS“

9. Ročníky: M. Hornych „Drogy a AIDS“

Exkurze, představení, workshopy „Snažím se porozumět druhým“

3. Ročníky: Neviditelná výstava

4. Ročníky: Divadelta

5. Ročníky: Divadelta

6. Ročníky: Linka bezpečí

7. Ročníky: Neviditelná výstava

8. Ročníky: Chráněná dílna

9. Ročníky: Poruchy příjmu potravy

Teambuilding „Jsme v tom společně“

1. – 9. Ročník: Bubny do škol

8. Ročníky: Projekt Odyssea (8.A)

 

 

Preventivní programy ve školním roce 2018/2019

V roce 2018/19 plynule navazujeme a současně rozšiřujeme primární program předchozího školního roku, a sice v souladu s dosavadním dokumentem „Strategie primární prevence školy pro roky 2013 – 2018“ i již připravovaným dokumentem „Strategie primární prevence školy pro roky 2018 – 2023“.

Naším cílem je zprostředkovat žákům atraktivní a z hlediska proměny rizik aktuální tematické preventivní programy, jakož i obecněji zaměřené aktivity, které odpovídají jak jejich věku a sociálním zkušenostem, tak specifickým potřebám jednotlivých třídních kolektivů.

V 6. až 9. ročníku se zaměříme na internetovou bezpečnost (zařazením čtyř tematických bloků programu „Buď safe online“ a dále seznámením se službou „Pomoc online“.) Internetová bezpečnost bude rovněž předmětem kratších pořadů již ve 3. – 5. ročníku.

V 1. až 3. a ve 4. až 6. ročníku se soustředíme na kvalitu sociálních vztahů (ve třídě i mimo školu), zejména schopnost porozumění druhým, budování sebedůvěry a nácviku asertivity, odvahy vyhledat aktivně pomoc v náročných situacích (představení Linky bezpečí – od 4. ročníků, dále Projekt Odyssea – po jedné 4. a 6. třídě, dále projekt Bubny do škol „30“ – 1. až 3. ročník a 4. až 6. ročník).

V 7. až 8. ročnících se věnujeme otázkám zdravé životosprávy (konkrétně zařazením přednášky 3. LF UK k bezpečnosti potravin, potažmo potravinových doplňků, a zdravé výživě obecně).

Pro 9. ročník je zařazena s ohledem na dosažení věku 15 let přednáška a beseda k občanské a trestní odpovědnosti (zajišťuje Policie ČR) a dále preventivní beseda k otázce zneužívání návykových látek.

Preventivně-osvětové a teambuildingové aktivy jsou v neposlední řadě součástí všech škol v přírodě, jež jsou ve školním roce plánovány pro většinu tříd.

Pro zájemce z řad rodičů jsme připravili přednášky na téma internetové bezpečnosti a šikany (předcházení, včasné rozpoznání problému, reakce na něj).

Usilujeme o zařazení naší školy do programu „Buď safe online – Tour po školách“ a dále o implementaci programu včasného řešení šikany „Nenech to být“.

Pedagogové byli na začátku školního roku seznámeni s § 22a a § 22b upravující práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Tyto paragrafy byly doplněny do zákona č. 561/2004 Sb. Dále byl doplněn § 31 školského zákona o postup v případě zvláště závažných porušení povinností stanovených zákonem.

Preventivní programy ve školním roce 2017/18

V roce 2017/18 budeme v oblasti prevence navazovat na primární program minulého školního roku, nadále postupujeme podle zvolené dlouhodobější strategie. Snažíme se především o komplexnost a kombinaci aktivit, kterými působíme na naše žáky. Programy jsou provázané a mnohé jsou vlastně plynulým pokračováním programů z předchozího období.
V letošním školním roce budeme soustředit pozornost hlavně na třídy II.stupně VII.A a VIII.A. Čeká nás projekt Odyssea a prohloubíme spolupráci se společností Proxima sociale, neboť zná velmi dobře prostředí
Prahy 15.
Uskutečníme spolu s Policií ČR další cyklus aktivních hodin, kde v menších skupinách se děti seznamují
s příklady negativního rizikového chování a v kontrastu s nimi je žákům nabídnuta pozitivní alternativa.
Větší důraz chceme v roce 2017/2018 klást na spolupráci s rodiči. Po vyhodnocení dotazníků potřeb jsme sestavili plán besed s odborníkem, který bude rodičům nabízet nové informace a zkušenosti z oblastí zdravého životního stylu, rodinných vztahů a významu trvalého vzdělávání.
Zlepšování vztahů žáků třídy i vztahů mezi třídami pomáhají výjezdy na "školy v přírodě", proto ve výjezdech budeme pokračovat i nadále.
Pedagogové byli na začátku školního roku seznámeni s § 22a a § 22b upravující práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Tyto paragrafy byly doplněny do zákona č. 561/2004 Sb. Dále byl doplněn § 31 školského zákona o postup v případě zvláště závažných porušení povinností stanovených zákonem.

Preventivní programy ve školním roce 2016/2017

Přednášky a besedy s Policií ČR
třídy : VI.A, VIII.A
termín : 25.11. 2016, od 8,45 hod., 6. roč. 1 vyuč.hod., 8. roč. 2 vyuč.hod.
kde : ZŠ Nad Přehradou, kmenové třídy

Kam na školu? A pokud se nezadaří?
preventivní program
třídy : IX.A
termín : 1. část   8. 12. 2016 od 8,55 hod.
            2. část 15. 12. 2016 od 8,55 hod.
kde : ZŠ Nad Přehradou, IX.A
hrazeno z prostředků MČ

"Než užiješ alkohol, užij mozek"
výukový program
třídy : VII.A
termín : 30.11. 2016
kde : ZŠ Nad Přehradou, 3.patro V1
hrazeno z prostředků MČ


Nebezpečí a zneužití internetu
přednáška a hudební vystoupení (Radek Banga)

třídy: VIII.A, IX.A
termín : 7.11.2016 od 11,00 hod.
kde : KD Barikádníků
cena za pořad: 50,- Kč /žák


Kriminalita mládeže
přednáška a následná beseda (s Josefem Klímou)
třídy: VIII.A, IX.A
termín: 24.11. 2016 od 8,30 hod.
kde: KD Barikádníků
cena za pořad: 50,- Kč

Preventivní programy ve školním roce 2015/2016

 • Prevence kouření - Típni to I., Típni to II.

  třídy : VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A
  termín : 7.12. 1. - 2. hod. VIII.A
                       3. - 4. hod. IX.A
              9.12.  1. - 2. hod. VI.A
                       3. - 4. hod. VII.A

  program hrazen z prostředků MČ

  Zážitkový kurz k volbě povolání a využití volného
  času

  třída : VIII.A
  termín : 4.2. 2016 od 10, 30 hod.
  na
  SŠ gastronomické a hotelové, Vrbova 1233, Praha 4
  zdarma

  Sananim "Než užiješ alkohol, užij svůj mozek"

  lektorka p. Kalinová

  třída VII.A

  termín : 22.10.   5. vyučovací hodina ve škole - zrušeno kvůli nemoci lektorky
  náhradní termín : 3.12. 5. vyučovací hodina ve škole

  zdarma

   

 • Imperativ "Extremismus a kriminalita z nenávisti"

  lektor : p. Lebeda

  třídy VIII.A a IX.A

  termín : 11.12. bude trvat přes dvě vyučovací hodiny, čas 8,55 - 11,40 hod.

  zdarma

  

 • Imperativ "Rasismus a antisemitismus"

  lektor : Ing. Mgr. Jan Dočkal, Csc

  třídy VIII.A a IX.A ve škole

  termín 25.11.

  cena 500,- Kč za vyučovací hodinu, čas 8,00 - 10,00 hod.

  hrazeno z prostředků MČ Praha 15

 

 • Imperativ "Divácké násilí"

   lektor D. Lebeda

   třídy VIII.A a IX.A ve škole

   termín 4.12. od 8,55 do 11,40  hod.

   cena 500,- Kč za vyučovací hodinu, bude trvat asi 3 vyuč.hod.

   hrazeno z prostředků MČ Praha 15

 

 • Gynprenatal "Láska ano, děti ještě ne "

  lektor Mudr. Petr Kovář

  třídy VIII.A a IX.A Světozor, Praha 1

  termín 15.12. od 8,30 hod. do 10,00 hod.

  cena 60,- Kč za žáka- Finanční gramotnost - program zrušen organizátorem
  VIII.A a IX.A 
  11.11. od 10,15 hod. Kulturní dům barikádníků
  

- Jak vyhrát boj s prokrastinací
   VIII.A (17 míst)
   24.2. 2016 10,30 hod.  v divadle U Hasičů 
   vstupné 55,- Kč

- Terorismus nejen islámský versus osamělí střelci - násilí davu a jednotlivce
  IX.A (15 míst)
   18.5. 2016 8,30 hod. v divadle U Hasičů
   vstupné 55,- Kč

- Preventivní program Policie ČR
  I.A, I.B,I.C
  20.11. 2015 od 8,00 hod. v naší škole
  zdarma

Preventivní program na školní rok 2016 – 2017

Motto . „Nad Přehradou bez přehrady (mezi lidmi)“

 

 Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit.

Řídí se metodickým pokynem MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j.: 20 006/2007-51 z 16.10.2007.

 

 Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech prevence:

a)      násilí a šikanování
b)      záškoláctví
c)      kriminality, delikvence, vandalismu a jiných forem násilného chování
d)     ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
e)      rasismu
f)      užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy
g)     virtuálních  drog a patologického hráčství
h)     syndromu týraných a zneužívaných dětí
i)      sekty a sociálně patologických náboženských hnutí 

Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů – 1. stupeň

Primární prevenci na 1. stupni má na starosti především třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti seznamují především v předmětu Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Při výuce učitel využívá různé metody, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, práci ve skupině. Navozuje příznivé psychosociální klima ve třídě, usiluje o všestranný rozvoj osobnosti žáka, spolupracuje s rodiči, upevňuje základní návyky žáků v rámci hygieny, životosprávy, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami. Pokládá základy etické a právní výchovy, snaží se včas odhalovat specifické poruchy učení i jiných postižení, soustředí se na včasné diagnostikování sociálně patologických jevů v třídním kolektivu.

Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů – 2. stupeň

S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech Výchova k občanství, Přírodopis, Chemie, Dějepis, Český jazyk a literatura, Tělesná výchova. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce ve skupině, práce s médii, hraní scének, besed a přednášek. Druhý stupeň představuje větší prostor pro působení učitele v oblasti tvorby příznivějšího sociálního klimatu. Včasná diagnostika a intervence, spolupráce s odborníky je velmi důležitá. Je nutné se věnovat problematickým skupinám žáků nebo problematickým jednotlivcům. Důraz je třeba klást na prevenci šikany. V rámci prevence kouření a pití alkoholu je nutné žákům poskytnout co největší množství informací. Žák druhého stupně se učí zodpovídat za své zdraví i zdraví ostatních, učí se vytvářet eticky hodnotné postoje a způsoby chování. K navozování příznivého společenského klimatu ve třídě slouží také organizování výletů, exkurzí, lyžařského výcvikového kurzu, školy v přírodě atd. Žáci jsou také vedeni v rámci jednotlivých předmětů k ekologicky uvědomělému smýšlení. Dozvědí se o možnostech pomoci – kam se obrátit a jak postupovat v případě, že se právě závislost na návykových látkách stala součástí jejich života, jak se bránit různým formám násilí. Naučí se orientovat v základních právních normách, získají základní právní povědomí. Žáci 8. a 9. tříd získávají základní vědomosti o významu sexuálního života a možných rizicích.

Kompetence žáků, které chceme v tomto školním roce posilovat : 

1. -  3. ročník 
-žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog a léků
-znají jednotlivé způsoby odmítání návykových látek

-znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu

-mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu

-mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů

-odmítají všechny formy násilí, ví, kde hledat pomoc 

4. až 5. ročník 

-žáci mají povědomí o zdraví jako o základní lidské hodnotě

-znají vhodné činnosti denního režimu, osvojují si zdravý životní styl

-podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek

-znají zákony omezující kouření, požívání alkoholu, užívání a šíření drog

-umí komunikovat se službami poskytující poradenskou pomoc

-umí pojmenovat mezilidské vztahy

-umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti

-ví na koho se obrátit v případě, že jsou porušována jeho práva

-mají povědomost o tom, že jednání ohrožující druhé je protiprávní

-znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky 

6. až 9. ročník 

-žáci znají význam mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví

-respektují odlišné názory, chování, myšlení zájmy lidí, jsou tolerantní k menšinám

-znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, neřeší je násilím

-znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích

-umí spolupracovat ve skupině a přijímat zodpovědnost za společné úkoly

-znají významné dokumenty upravující lidská práva a ochranu dětí

-znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů

-uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za ně

-umí chápat zdraví fyzické, duševní a sociální

-umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky

-umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví

-ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci

-znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny

-ví, že zneužívání dítěte a sexuální zneužívání je trestné

-umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v právní problematice drog

-ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít

-bezpečně zvládají účelové modely chování v krizových situacích a správně se rozhodují

-dokáží komunikovat se specializovanými službami (linka důvěry, krizová centra)

-odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médií a umí o nich diskutovat

-uvědomují si plnou zodpovědnost za svůj sexuální život z hlediska zdraví a etiky

Jednorázové akce, které posilují prevenci rizikového chování

dopravně bezpečnostní akce 

využívání dopravního hřiště

ekologické programy (např. Recyklohraní)

ukázky cvičných zásahů vozidel záchranného systému

cyklus besed a přednášek s policisty (Městská policie hl.m. Prahy, Policie ČR)

kulturní akce k významným výročím v obci

lyžařský kurz

projektový den školy

účast na akci Jeden svět

výtvarné a literární soutěže (např. Požární ochrana očima dětí)

sportovní soutěže (např. O pohár starosty Prahy 15)

akce školní družiny

škola v přírodě

školní výlety a exkurze

 

U kabinetu Ov pavilon U1. patro je umístěna nástěnka pro preventivní působení.

Podle potřeb mohou žáci kontaktovat výchovnou poradkyni a metodika prevence, nejsou stanoveny konzultační hodiny.

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 – 2018

 Motto . „Nad Přehradou bez přehrady (mezi lidmi)“

 Charakteristika školy :

Škola poskytuje základní vzdělání žákům od šesti do patnácti let. Budova disponuje materiálně technickým vybavením na úrovni, která nabízí příležitosti pro volnočasové i preventivní aktivity. Škola má určité zkušenosti se vzděláváním cizinců a příslušníků národnostních menšin.

Charakterem je školou městskou, částečně obklopenou sídlištěm a částečně lesoparkem, v těsné blízkosti se nachází zastávka autobusu. Mezi riziková prostředí ve škole patří z pohledu sociálně nežádoucího a rizikového chování patří ve večerních hodinách  prostor veřejného hřiště, ale to ve zcela minimální míře.

Žáci přicházejí z rodin s různými sociálními poměry. Někteří si přinášejí si vzorce chování, které ve škole lze ovlivnit jen do jisté míry. Jedním z cílů strategie primární prevence školy proto je navázání a udržení důvěry rodičů ve školu jako takovou i v jednotlivé vyučující. 

Preventivní tým školy:

► ředitelka školy: Mgr. Anna Běhunková

► zástupce ředitelky: Mgr. Ivana Škrabálková

► výchovná poradkyně : Mgr. Zuzana Staňková

► metodik prevence : Mgr. Kateřina Dražanová

Školní psycholog na škole nepracuje. 

Role jednotlivých členů preventivního týmu:

Ředitelka školy:

► sleduje efektivitu strategie primární prevence školy

► sleduje situaci v kontextu celé školy a provádí v tomto smyslu i žádoucí opatření

► svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů a vyučujících

Metodik prevence:

► podílí se na tvorbě strategie primární prevence školy a na její realizaci

► vytváří minimální preventivní program školy a zaštiťují jeho realizaci

► navrhuje opatření k včasnému odhalování varovných signálů v oblasti sociálně nežádoucího a rizikového chování

► sleduje klima školy i jednotlivých třídních skupin a aktivně mapují - vyhledává signály případného sociálně nežádoucího nebo rizikového chování

► spolupracuje s externími organizacemi v oblasti primární prevence

Výchovná poradkyně:

► zajišťuje veškeré kroky v oblasti výchovného poradenství

► zajišťuje kariérové poradenství včetně konzultací nad přihláškami na SŠ

► navrhuje výchovná opatření, navrhují svolání výchovné komise

► spolupracuje s externími odbornými pracovišti – SPC, PPP

► podílí se na realizaci minimálního preventivního programu

Cíl strategie primární prevence školy:

Prostřednictvím vhodných nástrojů působit na formování postojů žáků k vlastnímu zdraví i ke zdraví ostatních, formování postojů k sociálně nežádoucímu a rizikovému chování a podpora již vytvořených zdravých postojů k uvedeným jevům. Prostřednictvím nácviku a upevnění psychosociálních dovedností a rozvoje pozitivního sociálního chování poskytnout žákům podporu v realizaci vlastních postojů. Vytváření pozitivní klidné atmosféry ve škole i ve třídních skupinách, atmosféry vzájemného respektu, bezpečí a udržované kázně.

Součásti strategie primární prevence školy:

Školní vzdělávací program

Školní řád, v němž jsou prvky primární prevence zahrnuty

Minimální preventivní program

Aktivní práce členů preventivního týmu

Školní klima

Podstatnou částí celkové strategie primární prevence školy je aktivní práce se školním klimatem formou průběžného monitorování situace, vyhledáváním varovných signálů svědčících o možných rizicích a návazná opatření ze strany vedení školy směřující k eliminaci jevů narušujících pozitivní klima založené na vzájemném respektu, otevřeném řešení problémů.

Zásady strategie primární prevence školy

► Souhrnnost – strategie primární prevence školy je zaměřená nejen na podání informací o sociálně nežádoucích a rizikových jevech, ale současně včleňuje do programu i nácvik a rozvoj sociálních dovedností a prosociálního chování, které dítěti umožňuje lépe odolávat rizikům.

► Provázanost – jednotlivé části programu jsou vzájemně provázané, tematicky na sebe navazují a doplňují se.

► Sounáležitost – jednotlivé aktivity absolvuje společně vždy jen malá skupina, obvykle jedna třída. Pro podporu stmelení a budování sounáležitosti uvnitř třídní skupiny.

► Aktivní účast – jednotlivé části programu jsou sestaveny tak, aby žáci byli do průběhu aktivně zapojeni a měli možnost společného prožitku či učení.

► Flexibilita – každá práce s třídní skupinou na určité téma současně zahrnuje reflektování aktuálních potřeb konkrétní třídy.

► Adekvátnost – použité metody a techniky jsou vždy voleny s ohledem na věk cílové skupiny, její specifičnost a konkrétní potřeby.

Metody strategie primární prevence školy, respektive minimálního preventivního programu

► průběžný kontakt se zákonnými zástupci žáků

► školy v přírodě a sportovní kurzy

► třídnické hodiny

► dotazníková šetření a vyhledávání varovných signálů

► aktivity ve školní družině

► tematické bloky ve výuce

► školní projektové dny

► interaktivní semináře, vzdělávací přednášky

► tematické besedy

► nabídka volnočasových aktivit, práce v kroužcích

► průběžná evaluace jednotlivých částí strategie primární prevence

► analýza aktuálních potřeb školy

► průběžná práce školního poradenského týmu

Legislativní rámec

► Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění.

► Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

► Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jiným návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

► Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.

► Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

► Zákon č. 91/1998 Sb. o rodině.

► Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.

► Vyhláška 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

 

 

Program primární prevence rizikového chování

09.08. 2015

Minimální preventivní program (MPP) na školní rok 2015/16 vychází z dokumentu Školní preventivní strategie. Dlouhodobá strategie i krátkodobý MPP se opírají o "Národní strategii primární prevence rizikového chování" vydanou MŠMT a o metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 ve znění zveřejněném v lednu 2012.

Hlavními cíli naší školy v této oblasti je zejména výchova ke zdravému životnímu stylu a minimalizace vzniku rizikového chování dětí. Problematika prevence rizikového chování dětí je začleněna ve ŠVP tak, aby se stala přirozenou součástí výuky jednotlivých předmětů. Je posílena i důrazem na etickou a právní výchovu našich žáků. Na plnění MPP se podílí celý pedagogický sbor a nepřímo i ostatní pracovníci školy, neboť se snažíme o komplexní provádění prevence ve všech oblastech školního prostředí s přesahem do volnočasových aktivit. Třídní učitelé se zabývají průběžnou diagnostikou žáků a třídy, v případě potřeby informují výchovného poradce o výskytu agresivního chování ve třídě, o potížích žáka (osobnostních, rodinných či vztahových), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči. Výchovný poradce následně navrhuje opatření řediteli školy. Ten svolává výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci. Jedná se sociálním odborem MČ, konzultuje problémy s odbornými pracovišti – SPC, PPP aj. Třídní učitelé jsou v pravidelném kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších forem komunikace, neboť při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků je součinnost rodičů a školy nezbytná.

Základní odpovědnost za vzdělávání i výchovu dítěte mají zákonní zástupci, kteří zajišťují dítěti podmínky pro přiměřenou přípravu. Současně mají povinnost věnovat se dítěti, rozvíjet jeho dovednosti. Mají povinnosti i ve vztahu ke škole, proto je nezbytné, aby spolupracovali a podpořili význam vzdělávání.

V MPP se soustředíme zejména na formování odmítavých postojů k drogám, na sebepoznávání, sebeúctu a vytváření správné hodnotové orientace. Důležitý je pro nás i individuální přístup k žákovi. Osvědčily se i výlety, exkurze a ŠvP, které přispívají k ozdravění klimatu třídního kolektivu a pedagogům dávají široký prostor k působení na žáky. Také přes ekologickou výchovu se daří žáky zaujmout a ukázat další možný směr rozvoje jejich osobnosti.

Speciálních krátkodobých preventivních programů připravovaných ve spolupráci s MČ, Policií ČR, Městskou policií Praha a PPP se účastní žáci podle věkových skupin nebo cíleně vybraných seskupení žáků. Časový harmonogram programů a akcí se plánuje zpravidla počátkem školního roku, ale i v průběhu dle časových možností a průběžných nabídek. Jsou zaměřeny na zvyšování právního povědomí, prevenci drogových závislostí a konzumace alkoholu, prevenci kouření, vandalismu, rasismu, násilí, sexuálního zneužívání, kyberšikanu, na volbu správné životosprávy (poruchy příjmu potravy).

Za přetrvávající problémy v oblasti prevence považujeme celospolečensky nedostatečnou ochranu dětí před alkoholem a pasivním kouřením v rodině i na veřejnosti, vysokou společenskou toleranci k legálním drogám a často i absenci pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví.

Školní preventivní strategie je zaměřena na všechny žáky 1. - 9. ročníku základní školy. Klíčové vyučovací oblasti jsou:

 • oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické aspekty drog atd.)
 • oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, podmínky správné výživy, volný čas apod.)
 • oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.)
 • oblast občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.)
 • oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.)
 • oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.)

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech:

 • Výchova k občanství
 • Přírodopis
 • Přírodověda, vlastivěda
 • Český jazyk
 • Prvouka
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Chemie

Školní preventivní strategie vymezuje tyto hlavní znalostní kompetence žáků:

1. – 3. ročník

 • žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním   drog, zneužíváním léků
 • znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 • znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu
 • mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu
 • mají právní povědomí v oblasti rizikového chování

4. – 5. ročník

 • žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě
 • znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl
 • podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví
 • znají zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog
 • umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc
 • umí pojmenovat základní mezilidské vztahy
 • umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti
 • ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva
 • mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní
 • znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky

6. – 9. ročník

 • žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví
 • respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám
 • znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem
 • znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
 • umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly
 • znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí
 • znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů
 • uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy
 • umí chápat zdraví ve smyslu fyzické, duchovní, sociální
 • umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky
 • umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví
 • ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci
 • znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny
 • ví, že zneužívání dítěte je trestné
 • umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek
 • ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít
 • bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení
 • dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra)
 • odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat

Škola se při řešení problematiky primární prevence žáků řídí např. těmito právními předpisy a metodickými pokyny:

 • Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Metodickým pokynem MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 20 006/2007-51;
 • Metodickým pokynem MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, čj. 14 423/99-22;
 • Metodickým pokynem MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6
 • Metodickým pokynem MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví; č. j. 10 194/2002-14;
 • Národní strategií primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018, MŠMT;

Informace obsahující důležitá telefonní čísla a adresy (linky důvěry apod.) a vztahující se k tématům zařazeným do MPP školy jsou zveřejněna na nástěnce přístupné všem žákům.

Vyhodnocení jednotlivých akcí a činnosti MPP obsahuje závěrečná zpráva školy pro daný školní rok.

Plnění Školní preventivní strategie je průběžně sledováno vedením školy.

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy