logotyp

Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

Volné pracovní pozice

Hledáme nové kolegy/kolegyně-pedagogy do svého týmu na nový školní rok 2020/21

 • pedagoga pro 1. stupeň ZŠ
 • pedagoga českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
Termín nástupu: 24. 8. 2020

Bližší informace na tel.: 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Slavnostní zakončení školního roku 2019/2020

 1. Ocenění úspěšných žáků školy
 2. Udělení Pamětních listů MČ Praha 15 žákům devátého ročníku
 3. Poděkování žáků devátého ročníku ředitelce školy a pedagogickému sboru
 4. Poděkování zástupců žákovské rady ředitelce školy 
 5. Proslov ředitelky školy
 6. Slavnostní špalír
 7. Rozdávání vysvědčení jednotlivým třídám

Nevyzvednutá vysvědčení si je možné převzít v kanceláři školy dne 7. 7.  mezi devátou a desátou hodinou dopolední a následně každý den od 24. 8. vždy mezi 8,30 – 10,00 hod.

Ocenění práce žáků IV.A

Ocenění práce žáků IV.A

Oceňujeme práci žáků IV. A, kteří se i v neobvyklém provozu školy zapojili  do soutěže OBRÁZEK, KTERÝ UDĚLÁ RADOST HNED DVAKRÁT. Tato soutěž pomáhá také dobročinné akci Fondu ohrožených dětí. Některé velmi zdařilé obrázky mohou být zařazeny do připravovaného KALENDÁŘE FOD 2021. 

Poděkování patří i Mgr. H. Tyranové, která žáky vedla a podporovala.
Slavnostní předání vysvědčení za druhé pololetí

30. 6. končí školní rok 2019/2020.

Byl velmi zvláštní. V mnohém se nepodobal těm předchozím.

Přesto si všichni žáci zaslouží, aby byl řádně vyhodnocen a slavnostně zakončen.

Sejdeme se na nádvoří školy v úterý 30. 6. v  8,00 hodin.

Po projevu paní ředitelky k absolventům naší školy, třídní učitelé předají svým žákům vysvědčení, ocení úspěchy jednotlivců i třídy a zazní školní zvonění ukončující školní rok 2019/2020.

Tento den je v provozu ŠJ a vzdělávací aktivity v případě zájmu také proběhnou.

Dočasné uzavření školy

Dne 23. 6. 2020 (úterý) dojde k uzavření budovy školy z důvodu přerušení dodávky vody.

Vedoucí školní jídelny centrálně odhlásí všem strávníkům obědy na den uzavření školy.

Provoz školy bude obnoven následující den 24. 6. 2020.

Konzultace pro žáky 2. stupně a socializační setkání

V období od 11. 6. do 16. 6. proběhnou setkání žáků druhého stupně s pedagogy. Je nutné dodržet hygienická a epidemiologická opatření, a proto konkrétní podrobnější pokyny najdete na webových stránkách jednotlivých tříd v sekci Třídy.

Schůzka rodičů žáků prvního ročníku školního roku 2020/2021

Podrobnější informace najdete v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků za toto období bude probíhat na základě znění dokumentu
Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27.4.2020.
Podrobnější informace pro žáky naší školy a jejich zákonné zástupce budou během prvního červnového týdne zveřejněny na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2020/21

V souladu s § 165 a § 46 školského zákona ředitelství ZŠ Nad Přehradou oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem výsledek řízení. Seznam je umístěn na webu školy v sekci Rodičům budoucích prvňáčků a zároveň na veřejně přístupném místě školy (vchod do budovy).

Doklad "Rozhodnutí o přijetí" a případné "Rozhodnutí o odkladu" si mohou zákonní zástupci vyzvednout v podatelně školy u pí Zápotocké v těchto dnech: pondělí 8 - 10 hod., středa 13,30 - 15,30 hod. Nevyzvednuté doklady zůstávají ve spisu žáka.

Termín schůzky rodičů budoucích prvňáčků proběhne v červnu, přesné datum bude včas upřesněno.

Lyžařský výcvik - vrácení poplatku

O peníze z neuskutečněného lyžařského výcviku si mohou rodiče zažádat zasláním žádosti na email vedoucí výcviku iva.oubechova@zsnpr.cz. Do předmětu emailu napište: Lyžařský výcvik. Do pole pro text zprávy napište jméno a příjmení žáka, třídu a číslo účtu, na který budou peníze zaslány.

Provoz a ochrana zdraví v období od 25.5. - pro třídy 1.stupně

Podrobné obecné pokyny a formuláře jsou umístěny v sekci Třídy na webových stránkách jednotlivých tříd 1. stupně.

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 20. 5. 2020 na webových stránkách v sekci Rodičům budoucích prvňáčků. Zároveň bude na budově školy vývěska s registračními čísly přijatých žáků.

Připomínka 75. výročí konce druhé světové války

V sekci Žákovská rada najdete zajímavé odkazy věnované připomínce konce druhé světové války. Třída, která pošle na emailovou adresu pí zástupkyně správné řešení otázky, jež souvisí s pomníky obětem války, získá další body do celoškolní soutěže.

Provoz školy od 11. 5. 2020 do 25. 5. 2020 – harmonogram rozvolňování


Stanovené úřední hodiny školy zůstávají v platnosti

Obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole – konzultace k přijímacím zkouškám

 • Pokyny ředitelství školy v sekci Třídy, třída IX.A
 • Přílohy (přihláška, čestné prohlášení) tamtéž

Celoškolní projekt o J. A. Komenském

Pokračujeme v projektu i na dálku. Přehlednou prezentaci pro žáky i jejich rodiče připravil pan učitel Barták. Více v sekci Žákovská rada.

Konzultace pro žáky a zákonné zástupce v období distančního vzdělávání

Učitelé naší školy nabízejí pevné časy konzultací pro žáky a jejich zákonné zástupce. Komunikace bude probíhat přes program Skype. Rozvrh konzultací je platný od 14. 4. 2020. Pokud jsou nastaveny mezi žáky a učiteli (rodiči) i jiné formy dosavadní komunikace a výuky, tak nadále platí. Časy konzultací jsou poskládány s ohledem na možnost každého žáka kontaktovat všechny vyučující školy.

Prosíme o trpělivost a pochopení při vzájemné komunikaci. Jednotliví učitelé budou podle konkrétní situace určovat délku a podmínky konzultací.

Přehledný rozvrh najdete na webových stránkách v sekci Třídy spolu s podrobnějšími pokyny, jak postupovat.

Rozvíjení kompetencí žáků v době on-line výuky

V dnešní době se více než dříve prolínají klíčové kompetence žáků. Jejich rozvíjení i využívání získaných schopností a dovedností se odráží v aktivitách, jež nás velmi těší.
Zapojení žáků do dobrovolnických činností, pomoc v rodinách, podpora seniorů na dálku a další projevy občanských a sociálních kompetencí nás utvrzují, že spolupráce školy a rodiny jde ve výchově mnoha našich žáků správným směrem.
Do dobrovolnické činnosti se zapojili i učitelé. Své nově získané zkušenosti budou moci následně předat žákům.
Prohlédněte si na webových stránkách sekci Fotogalerie a dozvíte se více. Také školní kronika se plní dětskými postřehy ze současné nelehké doby.

Výuka na dálku v Praze 15 - dotazník pro rodiče


Vážení rodiče,

od doby vyhlášení mimořádných opatření vlády a v době nouzového stavu se Vaše děti, Vy i pedagogové naší školy museli rychle přizpůsobit nové situaci, které nepředcházelo žádné přípravné období. Zřizovatel školy Městská část Praha 15 nyní zjišťuje formou dotazníku stávající stav výuky. Obrací na Vás a prosí o vyplnění elektronického formuláře. Pro vyplnění klidněte zde.

Žákovská rada

Mezitřídní soutěž v době distančního vzdělávání - viz sekce Žákovská rada.

Zápis k povinné školní docházce od školního roku 2020/21

Podrobné pokyny a informace k zabezpečení zápisu najdete v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY - ÚŘEDNÍ HODINY

Vzhledem k mimořádné situace je do odvolání omezen provoz školy.

Úřední hodiny jsou stanoveny ředitelkou školy takto:

pondělí 8,00 – 11,00 hod.

středa  8,00 – 11,00 hod.

V případě potřeby kontaktujte v úředních hodinách pí hospodářku na tel.226 806 000 nebo na emailu zsnpr@zsnpr.cz

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy

Lyžařský kurz - vrácení poplatku

Vybrané peníze na LVK budou vráceny v plné výši po znovuobnovení provozu školy.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Iva Ouběchová

Aktuální spolupráce školy s PPP v době distančního vyučování

Nabídka pomoci ze strany Mgr. Krnáčové:
"Vážení rodiče dětí prvňáčků a druháčků,
můžu poskytnout konzultace, pokud si nevíte rady při učení doma se čtením, psaním, počítáním nebo máte jiné problémy a chtěli se poradit, tak jsem vám k dispozici po telefonu, přes Skype, WhatsApp, a to i pro ty, kteří nikdy v PPP nebyli.
Ráda pomůžu, Alena Krnáčová."
kontakt: 770 118 513,
krnacova@ppp10.eu

Zápis do 1.ročníku 2020/21 (informace k 19.3.2020)


Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, avšak bez osobní přítomnosti dětí ve škole. O konkrétní podobě a termínu zápisu na naší škole Vás budeme informovat prostřednictvím školního webu.

Prosíme, abyste zachovali trpělivost a poskytli škole dostatečný čas k přípravě zajištění nového způsobu zápisu. Podrobné pokyny budeme zveřejňovat v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

Informace platné pro celou ČR můžete najít na webových stránkách MŠMT (viz Opatření ministra školství k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/21).

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy


Zápis do prvního ročníku školního roku 2020/21

Informace k 18.3.2020 z webových stránek MŠMT

Nejprve je nutné počkat na vyhodnocení opatření směrem ke školám vzhledem k aktuální situaci, jak o tom na počátku opatření hovořil náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula, který stojí v čele Ústředního krizového štábu. V tuto chvíli neumíme říct, jak dlouhou dobu budou školy zavřené. Nicméně je možné říci, že ministerstvo školství již od počátku opatření pracuje na zpracování možných variant dalšího postupu. Doporučujeme sledovat stránky MŠMT a média.


Vážení rodiče,
vzhledem k výše uvedeným informacím zatím stále platí původní termíny zápisu, o případných aktuálních změnách Vás budeme přes naše webové stránky informovat. Podrobněji na našem webu v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školyInformace k provozu školy ve dnech 16. 3. až 11. 4. 2020

Budova školy je pro žáky nadále uzavřena.

Ve vrátnici školy bude služba denně od 8,00 hod. do 11,00 hod.

Provozní doba kanceláře školy je od 8,00 hod. do 11,00 hod. vždy v pondělí a ve středu (slouží především k vydání potvrzení žádosti o ošetřovné).

Komunikace pedagogů s žáky probíhá přes webové stránky školy a školní mailové adresy.

Škola se řídí usneseními vlády a pokyny svého zřizovatele.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy

Zrušení lyžařského kurzu, výjezdu do Anglie a škol v přírodě

V souvislosti s rozhodnutím Bezpečnostní rady státu, která rozhodla uzavřít základní školy se ruší od data 11. 3. 2020 pořádání veškerých výjezdů naší školy až do odvolání. O případných podrobnostech budou zákonní zástupci žáků průběžně informování.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy

Informace pro rodiče a žáky

Žákyně a žáci,
od 12.3. Vám učitelé na webové stránky tříd zadají práci k procvičování i samostudiu. Mohou existovat i jiné způsoby komunikace mezi Vámi a učiteli, ale práce zadaná přes web školy je pro Vás důležitým průvodcem při učení.
V závislosti na délce uzavření škol se bude učivo postupně doplňovat. Budete-li v nesnázích při řešení zadané práce, kontaktujte svého vyučujícího formou, kterou vám pedagog navrhne.

Přejeme Vám hodně sil a rodičům hodně trpělivosti.
Vaši učitelé

Informace pro rodiče k čerpání ošetřovného

 1. Informace o podmínkách vydávání potvrzení
 2. Pokyny k vyplnění formuláře
 3. Úřední hodiny pro potvrzení žádosti

 

I. Informace o podmínkách vydávání potvrzení

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.

Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.

Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.

Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Tiskopis je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ nebo z webu naší školy. Tiskopis škola může potvrdit i ve dvou vyhotoveních. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.

Část A si rodič (jiný pečující) vyplní podle vzoru.

Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.

Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?

V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.


II. Pokyny k vyplnění formuláře

formulář viz. příloha

Vzor Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

Část A vyplňte následovně:

Zařízení uzavřeno od: 11.3.2020

Z nařízení orgánu: Vlády ČR

Důvod uzavření: Uzavření výchovného zařízení (školy) z důvodu zavedení opatření proti šíření koronaviru

III. Úřední hodiny pro potvrzení žádosti

Škola vydává potvrzení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do deseti let ve dnech 11.-13.3.2020 v čase od 7:00-8:00 hodin a od 14:15-15:15 hodin. V případě potřeby i v následujících pracovních dnech ve stejném čase.

_______________________________________________

Informace v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru (ze dne 10.3.2020)

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11.3.2020 uzavřít základní, střední a vyšší odborné školy do odvolání (mateřských škol se opatření netýká). Nebude v provozu ani školní družina a školní jídelna.

O dalším průběhu Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy.

Informace k pronájmům

Vzhledem k uzavření školy budou od 11.3.2020 zrušeny veškeré pronájmy až do odvolání.

O dalším průběhu Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy.

Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy

Vyhlášení ředitelského volna na den 31.3.2020

Vyhlášení ředitelského volna na den 31.3.2020Dle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon

Z důvodu přerušení dodávky vody vyhlašuje ředitelka školy na den 31.3.2020 ředitelské volno. V provozu nebude také školní jídelna a školní družina.

Mgr. Anna Běhunková

Informace v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru (ze dne 8.3.2020)

Vážení rodiče, žákyně a žáci,
vedení školy průběžně sleduje informace zřizovatele, příslušné hygienické stanice a SZÚ.
Ve škole budou i nadále zveřejňovány postupy zodpovědného chování k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních.

Škola UNESCO – průběžné plnění témat

Škola UNESCO – průběžné plnění tématJako člen sítě přidružených škol UNESCO jsme v roce 2019 v rámci témat Týdne škol UNESCO pro školní rok 2019/2020 mapovali místa spojená se Sametovou revolucí roku 1989 v našem hlavním městě. Při projektu „Ruce" žáci vytvořili třídní plakáty a posuzovali pohled mladé generace s názory pamětníků. Ukázky některých prací si můžete prohlédnout na fotografiích.

Ve druhém pololetí školního roku se budeme zabývat ještě následujícími tématy:

Mezinárodní rok zdraví rostlin
350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského


Setkání na MČ Praha 15

MČ Praha 15 uspořádala dne 5. listopadu 2019 setkání žáků pěti ZŠ této městské části. Žáci měli za úkol, na základě předchozí diskuze s představiteli obce, kterou reprezentovali paní Mgr. Kolářová a pan Bílek, sestavit a zdůvodnit rozpočet obce na další rok. Všichni zástupci škol projevili nebývalou, skoro již politickou zodpovědnost, a v rámci svého stanoveného programu, který si vymysleli, se snažili nejen prosadit, ale i obhájit jednotlivé položky rozpočtu. Cíl, tedy schválení rozpočtu, byl po posledních úpravách a konečném hlasování splněn.

Setkání splnilo svůj účel, neboť všichni přítomní žáci se přesvědčili, že práce zastupitelů je důležitá z hlediska fungování obce, ale i velmi náročná na čas a pevné nervy.

Je potěšující, že MČ Praha 15 plánuje ještě tento školní rok dvě podobná setkání.

Z naší školy se zúčastnily Wanda Pencáková a Laura Špíšková z 8.A, Zuzana Navarová a Michaela Juklová z 9.A.

Poděkování CDPR

Český den proti rakovině - poděkováníPoděkování patří vám všem, kteří jste přispěli a podpořili letošní 23. ročník sbírky proti rakovině příspěvkem a nákupem žlutého kvítku měsíčku lékařského.

Více se o sbírce dozvíte na stránkách Český den proti rakovině


Významná výročí státu

Významná výročí státuDne 23.10. jsme za naši školu uctili památku padlých v první světové válce položením květiny u pomníku v parčíku za Vartou.

V hodinách jsme si připomněli význam vzniku ČSR pro náš národ.

Výzdobu školy k tomuto výročí připravili žáci čtvrtého ročníku (IV.B, IV.C) pod vedením paní učitelky M. Tučkové.


Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy